Pristagarna tillkännagavs den 17 september. Tre vinnare som alla verkar för forskning och utveckling fick dela på 1 miljon kronor.

Vinnarna av Sigge Thernwalls pris 2020. Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd. Fot
Vinnarna av Sigge Thernwalls pris 2020. Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd. Foto: Joakim Ström.


Se prisutdelningen här (Gia intervjuas ca 70 min in i inslaget). 

- Vinnarna har genom sina initiativ bidragit till utveckling av vår bransch, minskning av koldioxidutsläppen och en ökad effektivisering med hjälp av ny teknik, Niklas Sörensen, vd för Ramboll och en av ledamöterna i priskommittén. Det är ett viktigt bidrag i den omställning vi befinner oss i. Viktigast av allt är att insikterna bidrar till ett bättre samhälle för alla oss invånare.

Läs mer om priset här och se en film om priset här.

Motivering

"Georgia Destouni , Professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, Institutionen för naturgeografi vid Stockholms Universitet, tilldelas Sigge Thernwalls pris 2020 om 500 000 SEK för sitt genomslagskraftiga bidrag till vår kunskap om hur anläggningar och infrastruktur interagerar med vattenflöden och vattenkvalitet. Hennes världsledande forskning har påverkat vetenskap och teknik och lett till konkreta tillämpningar för klimatanpassning, vatten-, energi- och livsmedelssäkerhet samt förbättrad vattenkvalitet. Genom sin engagerade undervisning, handledning av unga forskare och uthålliga forskningskommunikation bidrar hon över disciplin- och sektorsgränser till fortsatt forskning och nyttiggörande både i Sverige och internationellt."

Gia Destouni. Foto: SU/Rickard Kilström.
Gia Destouni. Foto: SU/Rickard Kilström.

- Jag är mycket hedrad, glad och tacksam för priset. Det är ett fantastiskt erkännande av nyttan med vår forskning om hur anläggningar och byggd miljö interagerar med vattenresurser och relaterade klimatförhållanden, säger Gia Destouni.

Gränsöverskridande samverkan

- Vårt arbete handlar om orsak-verkan-samband för vatten över olika skalor, berättar Gia. I det samarbetar jag med enastående forskarkollegor, doktorander, studenter, och andra aktörer i samhället. Den gränsöverskridande samverkan som behövs är svår och inte alltid högt värderad inom akademin. Priset bekräftar nyttan och vikten av den, och ger oss viktig uppmuntran och drivkraft för fortsatta samarbeten.

Vad handlar forskningen om?

Vår forskning handlar om vattenskiften, att förstå hur de hänger ihop och vad driver dem, på kort och lång sikt och från lokal till global skala, och hur vi kan förutsäga, kontrollera och skydda oss mot skiften som hotar och skadar oss. 

Dricksvatten

Självklart med dricksvatten, eller?

De flesta av oss vrider bara på kranen, ut kommer vatten, vi tar det för givet och tänker inte mer på det. Tills vi ibland kan bli sjuka av kranvattnet, till exempel på grund av utbrott av någon sjukdomsalstrande mikroorganism, eller inte kan använda så mycket vatten vi vill på grund av pågående torka, eller bada där vi brukar efter kraftiga regn som spolat ut mer föroreningar än normalt till våra sjöar, såväl som översvämmat våra vägar, bilar och källare.Globala vattenfrågor

För att få vatten överallt och när vi vill ha det, dämmer och överför vi det själva tekniskt som vi tror blir bäst, hittills med begränsade lokala projektperspektiv och ibland katastrofala effekter som uppenbaras över tid och på större skala, som Aralsjöns dramatiska krympning, försaltning och förorening i Centralasien. Dessa är exempel på snabba och långsamma vattenskiften vi forskar på. 

Nya möjligheter med ny digital teknik

Möjligheterna för nya genombrott i vår forskning har ökat betydligt på senare tid och sett framåt i tiden. Tillgången till relevanta och öppet tillgängliga data ökar kraftigt, från mätningar på plats, nu förstärkta med olika automatiska mätsystem, satellitobservationer, och mer realistiska, data-förankrade modellsimuleringar för olika delar av världen, deras sötvattensystem (grundvatten, sjöar, vattendrag, våtmarker) och relaterade kustvatten. Genom ny digital teknik kan vi i vattenforskningen nu också allt lättare hantera, koppla ihop och räkna på alla dessa data för att bättre förstå och kunna förutsäga hur olika vattenskiften hänger ihop med varandra, klimatets förändring och våra egna direkta användningar och förändringar av mark och vatten.

Senaste nytt om grundvatten och ny hållbarhetsfilm

Artikel där Gia berättar om nuläget för grundvattnet.

Se ny hållbarhetsfilm i Stockholms universtiets serie Agenda 2030 mål 6, "Rent vatten och sanitet för alla". Gia berättar om sin samverkan med kollegor från olika delar av samhället som utvecklar automatiska och molnbaserade mät- och varningssystem för att säkra bra vattenkvalitet för invånarna i världens städer.
Länk till filmen: Hur kan man säkra hälsosam vattenkvalitet i framtiden?