Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp

Geografi I, 30 hp (GE2018 och GE2016)

Geografi I, 30 hp (GE2018 och GE2016)
Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp
Geografi III, 30 hp Geografi III, 30 hp
Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (GE4027) Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (GE4027)
Geografiska informationssystem, 7,5 hp (GE4019) Geografiska informationssystem, 7,5 hp (GE4019)
Geomorfologiska processer, 7,5 hp Geomorfologiska processer, 7,5 hp
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp
Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp
Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp
Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp
Hållbar konsumtion, 7,5 hp Hållbar konsumtion, 7,5 hp
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp
Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp
Klimat och landskap, 15 hp Klimat och landskap, 15 hp
Klimat och samhälle, 15 hp Klimat och samhälle, 15 hp
Klimatvariationer, 7,5 hp Klimatvaraiationer, 7,5 hp
Kvartärgeologi och hydrologi, 15 hp Kvartärgeologi och hydrologi, 15 hp
Landskapsanalys, 20 hp Landskapsanalys, 20 hp
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp
Miljökonsekvensbeskrivningar, 15 hp Miljökonsekvensbeskrivningar, 15 hp
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp
Politisk ekologi - markanvänding och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp Politisk ekologi - markanvänding och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp
Tellus I - naturgeografi, 15 hp Tellus I - naturgeografi, 15 hp
Tellus II - naturgeografi, 12,5 hp Tellus II - naturgeografi, 12,5 hp

Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Period A-B

Period C-D

Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp
Trafik och miljö, 15 hp Trafik och miljö, 15 hp
Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp