European Geography Association
EGEA bildades 1987 med syfte att skapa kontakter, öka samarbetet och utbytet av idéer mellan unga geografer och geografistuderande runt om i Europa. Föreningen har idag medlemmar i nästan hela Europa. EGEA ger ut flera nyhetsblad och tidskrifter samt arrangerar utbyten med studerande. Årlig kongress och regionmöten (norra Europa) ordnas även: egea.eu

Geografilärarnas riksförening
Föreningen grundades 1933 med syfte att främja geografi i skola och samhälle. Föreningens medlemmar är verksamma i grundskola, gymnasieskola, universitet, folkhögskola, enskilda företag, organisationer och offentlig förvaltning. Föreningen bedriver verksamhet i form av föredrag, exkursioner och publicering av tidskriften Geografiska Notiser: geografitorget.se

Geografiska förbundet
Förbundet grundades 1918 med huvudsyfte att möjliggöra för unga geografer att presentera sina forskningsresultat. Diskussioner inom geografiska tema och om nypublicerad forskning stod också på dagordningen. Samma syfte finns idag. Föreläsningar och andra möten anordnas vanligen sista tisdagen i månaden under terminstid. Förbundet utlyser en gång om året ett stipendium för en yngre geograf: facebook.com/geoforbundet/

Geologiska föreningen
Geologiska Föreningen är en rikstäckande ideell förening med syfte att på olika sätt främja geologin och geovetenskapen: geografiskaforeningen.se

Kartografiska sällskapet
Sällskapet arrangerar varje år kartdagar där aktuella kartografiska teman presenteras. Sällskapet ger årligen ut fyra nummer av skriften Kartbladet. Kartografiska Sällskapet representerar Sverige i "the International Cartographic Association (ICA)": kartografiska.se

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
SSAG grundades under de stora upptäcktsresornas tid, 1877. Sällskapets huvudsyfte är att vara en länk mellan forskning och allmänhet. Vegadagen den 24 april har under senare år ett symposium anordnats. SSAG anordnar exkursioner, stöder forskning med stipendier, ger ut Geografiska Annaler och är en av huvudmännen bakom Nationalatlasen. Miljö och utveckling, Oceanerna och Kommunikationernas Europa har varit tema för årsboken Ymer: ssag.se