Beskrivning

I staten finns regler och rutiner för motpartsredovisning som syftar till att mellanhavanden mellan myndigheter ska kunna elimineras korrekt när årsredovisningen för staten upprättas. Motpartsredovisningen innebär att myndigheten specificerar vilken annan myndighet mellanhavandet avser och i vissa fall stämmer av informationen med motparten.

För att urskilja vem som är motpart i en ekonomisk transaktion används dimensionen Motpart, både för att avgöra om mellanhavandet avser en annan myndighet och för att eliminera interna transaktioner.

Förändringar i den nya redovisningsplanen

Dimensionen Motpart kommer inte att förändras till sin struktur. Däremot kan vissa motparter tillkomma eller falla bort.