Beskrivning

Universitetet är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå d.v.s. universitetets kärnverksamhet. Förutom kärnverksamhet finns behov av en stödverksamhet som ska stödja kärnverksamheten.

Stödverksamhet finns på alla organisatoriska nivåer inom universitetet: på universitetsnivå, områdesnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå.

Förändringar i den nya redovisningsplanen

Stödverksamhet registrerats i dagsläget på dimensionen Kostnadsbärare men i den nya redovisningsplanen registreras stödverksamheten på en särskild koddel i dimensionen Verksamhet på alla nivåer inom universitetet, d.v.s. på universitets-, områdes-, fakultets- och institutionsnivå.

Dimensionen ersätter nuvarande dimension Aktivitet och benämns Verksamhet för att bättre tydliggöra vad dimensionen avser. Dimensionen är tvåställig och innehåller därmed inte information fakultetstillhörighet. Fakultetstillhörighet kan sökas ut i dimensionen Kostnadsställe.

Verksamhetskodens struktur

Verksamhets-kod Verksamhet Typ av verksamhet
1* Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 10 Anslagsfinansierad utbildning Kärnvht UGA
 11 Beställd utbildning Kärnvht UGA
 12 Uppdragsutbildning Kärnvht UGA
 13 Särskilda medel Kärnvht UGA
 14 Bidragsfinansierad utbildning Kärnvht UGA
 15 Studieavgifter Kärnvht UGA
3* Forskning och utbildning på forskarnivå
 30 Anslagsfinansierad forskning Kärnvht FUF
 31 Bidragsfinansierad forskning Kärnvht FUF
 32 Uppdragsforskning Kärnvht FUF
 33 Anslagsfinansierad forskarutbildning Kärnvht FUF
9* Stödverksamhet på universitets-, områdes-, fakultets- och institutionsnivå
 91 Stödverksamhet Stödvht