Bakgrund

Beslutsstöd, eller business intelligence (BI), är ett samlingsbegrepp för olika metoder och verktyg för att samla in, strukturera, analysera och visualisera stora mängder data. Ett beslutsstödsystem för samman information från ett flertal olika datakällor och presenterar informationen överskådligt sätt. På det sättet blir det lättare att överblicka hur verksamheten utvecklas samtidigt som det går att fördjupa sig i data för att förstå varför utvecklingen går i en riktning. På Stockholms universitet används sedan 2011 beslutsstödsystemet IVS (Integrerat verksamhetsstöd). Information ur olika källsystem samlas först in via ett datalager där informationen från struktureras och därefter presenteras i ett webbaserat gränssnitt i form av ett antal rapporter. Det webbaserade gränssnitt som används för att presentera rapporter är ett gratisverktyg från Microsoft (SSRS). Som ett komplement för analys används även Microsoft SSAS.

Under 2020 genomfördes en utredning som lyfte fram flera brister med dagens beslutsstödsystem, framförallt konstaterades att både SSRS och SSAS bygger på gammal teknik. Utredningen rekommenderade att Stockholms universitet bör tillvarata potentialen som finns i nuvarande datalager men byta ut nuvarande visualiseringsverktyg (SSRS och SSAS) mot ett modernt sådant. De huvudsakliga nyttorna med att implementera ett nytt verktyg är fler analysmöjligheter för användare,  ökad kvalitet i  rapporterna, effektivt nyttjande av utvecklingsresurser, förenklad arkitektur och minskat personberoende.

Inom ramen för Stockholm universitets licenspartneravtal tecknades i juni 2021 ett 3-årigt licensavtal med Qlik Sense.

Implementering av Qlik Sense

Implementeringen av Qlik Sense kommer att påbörjas under hösten 2021. På denna sida kommer löpande information om arbetet att publiceras.

Länk till Qlik Sense: https://www.qlik.com

Kontakt: Lisa Bäckmark, Planeringssekretariatet