Avvecklingstjänsten, en del av IT-access

Efter rektorsbeslut 2018-12-20 ingår Avvecklingstjänsten inom ramen för IT-access. Det innebär att all IT-utrustning som ägs av Stockholms universitet och som ska avvecklas måste gå genom Avvecklingstjänsten. Avvecklad utrustning får m.a.o. inte skänkas eller säljas till anställda eller annan tredje part (exempelvis privatpersoner eller andra organisationer).

Beskrivning av tjänsten

Avvecklingstjänsten säkerställer en säker hantering av den information som finns lagrad i en avvecklad dator, dvs. att det lagrade materialet raderas på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Detta för att minimera risken för informationsläckage. Tjänsten säkerställer också att datorer och annan IT-utrustning avvecklas på ett miljösäkert sätt. Det är också viktigt att licensen för de programvaror som är installerade på den avvecklade datorn återförs till inventarieregistret för senare användning.

I de fall IT-utrustningen har ett andrahandsvärde rekonditioneras den via universitetets underleverantör, och institutionen/motsvarande får en återbetalning motsvarande andrahandsvärdet. Datorn säljs sedan vidare av leverantören. Den utrustning som inte har något andrahandsvärde återvinns på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Målgrupp

Samtliga institutioner/motsvarande inom Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Avvecklingstjänsten innefattar bland annat följande:

Märkning och inlämning av IT-utrustning. Med IT-utrustning avses, i alfabetisk ordning, följande enhetstyper:

 

 • Datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten inkl. hårdvara
 • Datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten med egen hårdvara
 • Datorer ej anslutna till Arbetsplatstjänsten (”icke-SUA”)
 • Bildskärmar
 • Dockningsstationer
 • Lösa diskar
 • Mobiler
 • Routers/Switch/Hub
 • Servers
 • Strömadapters laptop (ej lösa strömadapters)
 • Surfplattor/tablets
 • USB-minnen

Säkerhetsskåpen inklusive datorhårdvara plomberas och hämtas sedan av leverantören för radering enligt en metod som är godkänd av Försvarsmakten. Leverantören lämnar ett raderingscertifikat (på serienummernivå) till IT-avdelningen. Leverantören ombesörjer eventuell vidareförsäljning alternativt destruktion på ett hållbart sätt om inget andrahandsvärde finns.

Avgränsningar 

Tangentbord, möss, övrigt kablage och lösa strömadapters (som ej tillhör bärbara datorer eller dockningsstationer) kasseras i de miljö- och källsorteringsstationersom universitetet tillhandahåller.

Support på tjänsten

Varje institution/motsvarande kommer att anvisas plats där utrustningen ska lämnas alternativt få det packat på plats, av den avtalade leverantören.

Du som har utrustning som ska avvecklas kontaktar den som är lokalt IT-ansvarig på din institution/motsvarande och får information om hur du ska gå tillväga.

Tilläggstjänster

Det finns inga tilläggstjänster.

Beställning och leverans

Beställning av Avvecklingstjänsten görs via Serviceportalen av behörig beställare. Information om hur utrustning avlämnas/hämtas samt tidpunkt för avlämning/hämtning erhålls av Helpdesk efter godkänd beställning.

Beställningsformulär

Beställning Avvecklingstjänsten 

Priser

Avvecklingstjänsten debiteras inom ramen för IT-access.

Miljöfördelar

Den IT-utrustning som går att återanvända säljs vidare och ersättning utgår till den ägande institutionen/motsvarande. Den IT-utrustning som inte går att återanvända återvinns på ett miljösäkert sätt.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.