Programvarukatalogen (KASUS)

Ett av syftena med Programvarukatalogen är att standardisera antalet kategorier och versioner per programvara för att minska hanteringskostnaderna samt minska risken för att versioner som inte längre stöds av leverentören används i Stockholm universitets IT-miljö. Värdet för institutionerna/motsvarande är dels som stöd för de lokalt licensansvariga gällande bland annat licensregler, och dels att de programvaror som ingår i Programvarukatalogen är kvalitetssäkrade utifrån ett leverantörssupport-, IT-säkerhets-, och upphandlingsperspektiv.

Programvarukatalogen finner du här.

Roller och ansvar

Inom roller och ansvar har två dokument tagits fram. Dessa ska tydliggöra dels vilka roller och ansvar som ligger på de roller och funktioner som idag hanterar programvaror på något sätt, och dels tydliggöra vilket ansvar skilda användare har vid användning av dessa programvaror.

Nedan följer en kort sammanfattning kring de två dokument som finns tillgängliga (klicka på rubrikerna för att komma till dokumenten):

Regler för nyttjande och hantering av programvaror och programvarulicenser

Beskriver vilka regler och ansvar slutanvändarna har vid hantering av programvarulicenser samt eventuella påföljder som kommer om dessa regler ej efterlevs. Dokumentet innehåller även information om hantering av programvaror och programvarulicenser från införskaffning, installation, till avinstallation.

Övergripande roll- och ansvarsfördelning för gemensam licenssamordning

Inkluderar bland annat en generell roll- och ansvarsfördelning över de funktioner och roller som hanterar programvaror och programvarulicenser på någon sätt.

 

Vid eventuella frågor kring ovan dokument, kontakta Licensfunktionen här.