Nedan finner du länkar till de blanketter som tillhandahålls av Ekonomiavdelningen.

Inköp och upphandling

Länk till Inköps- och upphandlingssektionens Direktupphandlingsmallar

Anläggningstillgångar

Omföring av anläggningstillgångar (79 Kb)

Pågående anläggningstillgångar konto 1270, 1271, 1272

Utrangering av anläggningstillgångar (79 Kb)

Behörighetsblanketter

Attestförteckning för Raindance uppdaterad 2022-04-27 (157 Kb)

Ersättare Reskontraportalen fakturagranskare - uppdaterad 2022-06-13 (14 Kb)

Ersättare Reskontraportalen beslutsattestant - uppdaterad 2022-06-13 (15 Kb)

Behörighetsblankett för ekonomiadministrativa system

Mercur Licensansökningsblankett fr.o.m. 2022 (68 Kb)

Mercur Licensansökningsblankett historik t.o.m. 2021 (69 Kb)

Externa medel

Underlag för fördelning av externa bidragsmedel

Fakturaportalen

Blankett levererantörsupplägg 2022 (375 Kb)

Lathund upplägg av utländsk leverantör 2022 (633 Kb)

Fakturaportalens utläggsblankett - English version - foreign payments

Fakturaportalens utläggsblankett - inrikes betalningar

Försättsblad för vissa fakturor och rekvisitioner

Stöldbegärliga förbrukningsinventarier (SFI)

Omföring SFI mellan institutioner - uppdaterad 2022-06-17 (77 Kb)

Övrigt

Arkivreversal (Excel)

Blanketten för intrastat från SCBs hemsida

Inläsningsbar bokföringsorder (Excel) (124 Kb)

Fördelningsblankett - Anslag (Excel)

Redovisning personförskott (Excel)

Registreringsunderlag extern/intern kundfaktura

Rekvisitionsblankett för stipendier