Innehållet på sidan – klicka på rubrikerna nedan och läs mer.

Allmänt om ledighet

Om beslutet

Ledighet med lön

Förtydligande av släktangelägenhet

Ledighet utan lön

Föräldraledighet

Studier

Personalutbildning

 

Allmänt om ledighet

Arbetsgivaren kan bevilja dig ledighet för olika ändamål. En del ledigheter har du rätt till, andra ledigheter beviljar arbetsgivaren, om det kan göras med hänsyn till verksamheten. De ledigheter som du har rätt till är t.ex. ledighet för studier, föräldraledighet, ledighet för närståendevård och av trängande familjeskäl.

Har du en tillsvidareanställning vid universitetet har du rätt att vara tjänstledig från den anställningen om du blir erbjuden en annan statlig tidsbegränsad anställning. Detta gäller dock längst i två år. Rätten gäller endast tjänstledighet på heltid. För ledighet på deltid i dessa fall krävs att du och din närmsta chef är överens. Rätten till ledigheten gäller under förutsättning att du har haft en tillsvidareanställning (provanställning räknas också) vid universitetet i minst 12 månader. Du ska underrätta arbetsgivaren om ledigheten minst två månader före ledighetens början.
 

Om beslutet

Ledighet ska planeras i samråd mellan dig och din chef. Ledighet beslutas enligt delegationsordningen. Dock är det rektor som fattar beslut om ledighet längre än ett år för professorer.


Ledighet med lön

Om du beviljas ledighet och beslutet ligger i linje med universitetets riktlinjer, som finns nedan, görs inget löneavdrag.

Vid läkarbesök och vissa tandläkarbesök

Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall:

 • vid besök, undersökning eller behandling hos läkare, sjukgymnast, företagshälsovård, öppen vård, blodgivning eller för gravida på mödravårdscentral

 • vid akuta besök hos tandläkare eller undersökning/behandling efter remiss från tandläkare.

Vid läkarbesök osv. ska besökstiden i möjligaste mån förläggas i anslutning till arbetsdagens början eller slut.

Vid annan ledighet

Om arbetsgivaren har beviljat en arbetstagare ledighet med stöd av tjänstledighetsförordningen (1984:111) eller annan författning, kan arbetstagaren ha rätt till lön utan avdrag under ledigheten enligt sammanställningen nedan:

 • släktangelägenhet inom egen familj eller den närmaste släktkretsen (läs förtydligande längre ner), den tid som behövs, dock högst tio arbetsdagar/år
 • flyttning, om flyttersättning lämnas, högst tre arbetsdagar per år

 • flyttning till folkbokföringsadress, en arbetsdag
 • centralt fackligt förtroendemannauppdrag, högst tio arbetsdagar/år
 • examen eller tentamen (som sker på arbetstid), högst fem arbetsdagar/år.

 Ledighet under en del av dag räknas som hel dag.
 

Förtydligande av släktangelägenhet

Anställda vid Stockholms universitet kan erhålla ledighet med lön för släktangelägenhet. Grundprincipen är att ledighet med lön beviljas för en dag för vart och ett av de tillfällen som presenteras nedan. Hänsyn ska också tas till den tid som det går åt till eventuell resa som måste göras under arbetstid. Praktisk tillämpning är en dag för själva släktangelägenheten och vid behov en dag för resa till och en dag för resa från ort utanför Stockholm. Totalt kan ledighet med lön för släktangelägenhet beviljas för högst tio dagar per kalenderår, restid inberäknat.

 • Allvarligare sjukdomsfall. Allvarliga sjukdomsfall definieras som sjukdomstillstånd av livshotande art eller ett akut sjukdomsfall. Det handlar inte om ledighet av andra orsaker som berör anhörigs sjukdom, till exempel vård av den sjuka. En dag då den anställdes omedelbara närvaro är nödvändig, till exempel vid en olyckshändelse/olyckstillbud av akut karaktär (har inte kunnat förutses eller planerats för) alternativt vaka vid dödsbädd.
 • Begravning och gravsättning. En dag för begravning respektive gravsättning.
 • Bouppteckning och arvskifte. En dag då närvaro krävs för att underteckna bouppteckning respektive arvskifte.
 • Dödsfall. En dag i anslutning till dödsfall.

Den närmsta släktkretsen omfattar:

 • make/maka/sambo och registrerad partner
 • barn/bonusbarn
 • barnbarn
 • föräldrar/bonusföräldrar/svärföräldrar
 • far- och morföräldrar
 • syskon/bonussyskon/syskonbarn
 • morbror, moster, faster och farbror
 • svärdotter/svärson
 • svägerska/svåger.
   

Ledighet utan lön

Det finns flera andra tillfällen där arbetstagaren också önskar vara ledig. För det fall arbetsgivaren bedömer att ledighet kan beviljas utan olägenhet för verksamheten, kan ledighet beviljas. Vid sådana tillfällen sker fullt löneavdrag alternativt kan arbetstagaren ta semester, använda sitt flexsaldo eller använda kompensationsledighet för inarbetad övertid.

Exempel på orsak till ledigheten utan lön kan vara:

 • eget sorgearbete runt dödsfall
 • begravning av nära vän
 • hantering av kvarlåtenskap
 • förberedelser inför begravning
 • tömning av bostad
 • flytt av nära anhörig
 • hembesök hos nära anhörig för anpassning av bostad, sjukvårdsteam etc.
 • medföljande vid anhörigs läkarbesök
 • födelsedagsfirande.

Det finns också något som kallas närståendevård/närståendepenning. I dessa fall är det Försäkringskassan som beslutar om närståendepenning och betalar ut ersättning för detta. Hos arbetsgivaren sker fullt löneavdrag. Den anställde har rätt till tjänstledighet för den tid och i den omfattning som närståendepenning uppbärs från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Vid ledighet om högst fem arbetsdagar görs avdrag för varje arbetsdag med 4,6 % av den fasta lönen. Vid ledighet om sex arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje kalenderdag med 3,3 % av den fasta lönen. Ledighet utan lön är inte semestergrundande.
 

Föräldraledighet

Föräldraledighetslagen, reglerar arbetstagares rätt till ledighet för vård av barn, ledighetstyp, villkor för ledighet och ledighetens omfattning.

Olika typer av ledighet enligt lagen

 • mammaledighet, i samband med barns födelse
 • hel ledighet tills barnet blivit 18 månader
 • deltidsledighet (tre fjärdedels, halv, fjärdedels eller åttondels ledighet) med föräldrapenning
 • förkortning av arbetstid med 1/4 (utgår från en heltidsanställning) intill barnet fyllt 8 år
 • ledighet (tre fjärdedels, halv, fjärdedels eller åttondels ledighet) för tillfällig vård av barn.

Föräldraledighet utöver föräldraledighetslagen

Utöver den lagliga rätten till föräldraledighet kan statsanställd beviljas förkortning av arbetstiden, partiell föräldraledighet, enligt tjänstledighetsförordningen för vård av barn intill det att barnet fyller 12 år.

Beslut om föräldraledighet och återtagande av ledighet

Arbetsgivaren beslutar om ledighet enligt föräldraledighetslagen och tjänstledighetsförordningen.

Om arbetstagaren önskar avbryta pågående ledighet ska detta anmälas till närmsta chef. I det fall ledigheten har pågått en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren mottagit underrättelsen.

Ansökan om föräldraledighet

 • Föräldraledighet ska planeras i samråd mellan dig och prefekt/enhetschef/handledare.
 • Ledighetsansökan ska göras minst 2 månader i förväg.
 • Ledighet får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.

 • I din ansökan i Primula ska det framgå typ av föräldraledighet, barnets födelsedatum eller beräknad nedkomst, fr.o.m.- och t.o.m.-datum samt omfattning i procent av ledigheten.
 • Anmäl till Försäkringskassan att du ska vara föräldraledig.

Föräldraledighet med föräldrapenning och semester kan inte kombineras under en och samma dag, oavsett omfattningen på föräldrapenningen.

Föräldralön

Stockholms universitet och de lokala personalorganisationerna har i lokalt kollektivavtal (Villkorsavtal-SU, kap 8) regler om föräldralön (med giltighet fr.o.m 2008-01-01) som ersätter regleringen om föräldrapenningtillägget i 8 kap i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

En arbetstagare som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldralön om föräldrapenning utgår från Försäkringskassan. Med adoptivbarn likställs barn som har tagits emot i adoptionssyfte och tiden beräknas från det att barnet kommer till adoptivföräldern.

 • Föräldralön utgår längst till barnet är 36 månader.
 • Föräldralönen utgår med 10 procent av den aktuella daglönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av daglönen.
 • Föräldralönen utbetalas månadsvis och utgår under högst 360 dagar oavsett omfattning.
 • Ledighet med föräldralön är semesterlönegrundande enligt semesterlagen och Villkorsavtalet.
   

Studier

Enligt lag har i princip varje arbetstagare med en viss anställningstid rätt till ledighet för studier. Om du har planer på studier, krävs dock att du ska följa en organiserad utbildning i minst den omfattning ledigheten avser. Rätten till en sådan ledighet är inte beroende av utbildningens art eller längd, bortsett från rena självstudier. Arbetsgivaren har dock möjlighet att uppskjuta ledigheten till senare tid än du begärt.
 

Personalutbildning

Du har rätt till personalutbildning i anställningen, dvs. utan löneavdrag. Som personalutbildning definieras vissa utbildningar som är påkallade av myndighetens, dvs. universitetets verksamhet. Du får lämna in ansökan på önskad utbildning, och det är arbetsgivaren, i allmänhet prefekten/enhetschefen, som avgör om du får genomgå den.