Nu har Stockholms universitet tecknat lokala löneavtal med våra fackliga organisationer, Saco-S, OFR/S och Seko, för perioden fram till den 30 september 2023. Enligt avtalet revideras lönerna den 1 januari 2021 och den 1 oktober 2022. Parterna är överens om att lönen ska vara individuell och differentierad. Det finns inga individgarantier i avtalen.

I överenskommelsen ingår även ett engångsbelopp om 1 200 kr till anställda som omfattas av lönerevisionen. Detta beloppet kommer att utbetalas i samband med februarilönen. I överenskommelsen ingår att bestämmelsen om sjukvårdskostnader upphör att gälla från och med den 1 februari. Kvitton daterade före den 1 februari ersätts enligt tidigare bestämmelse. (Ersättning för läkemedel kvarstår.)

Doktorandstegen justeras från och med 2020-10-01, 2021-10-01 och 2022-10-01. Doktorandlönen utbetalas i februari med retroaktivitet från oktober 2020. Engångsbelopp utgår ej till doktorander.
 

Lönerevision våren 2022

Inför lönerevisionen finns stödmaterial att tillgå för både chefer och medarbetare. Förbered dig gärna inför samtalet genom att ta del nedanstående stödmaterial.

>> Lönepolicy vid Stockholms universitet
>> Universitetets lönekriterier
 

Samtal inför lönerevision

Chefer rekommenderas att erbjuda medarbetare samtal inför en lönerevision. Samtalet är ett utvärderande samtal mellan chef och medarbetare och ska ske med utgångspunkt i universitetets lönekriterier. I samtalet ska medarbetaren ges möjlighet att ge sin bild av sina arbetsinsatser kopplade till lönekriterierna. Chefen ska skapa förståelse för sambanden mellan: uppsatta mål, medarbetarens arbetsresultat och lön, så att medarbetaren får kunskap om vad medarbetarens löneutveckling grundar sig på.

Samtalets syfte är att:

  • medarbetare ska få veta på vilka grunder lönen sätts
  • medarbetare ges återkoppling på utförda arbetsinsatser
  • bidra till förståelse för sambandet mellan mål, arbetsinsats och lön.

Som stöd för själva samtalet finns mallar för bedömning av resultat och skicklighet:

 

Lönerevision 2021 klar – datum för undertecknande av avtal

Stockholms universitet och de fackliga organisationerna har nu tecknat avtal om nya individuella löner i lönerevisionen 2021. Avtalen undertecknades den 4 maj 2021. De nya lönerna kommer att betalas ut med majlönen och gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021.