Ledningen har ordet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Anställd
  6. Ledningen har ordet
Clas Hättestrand, prorektor

Hur motverkar vi fusk inom utbildningen?

Ökningen av fusk inom högskoleutbildning och bevakningen av universitetets arbete med att beivra detta har varit i fokus den senaste tiden. Fusk är ytterst allvarligt och universitetet tar arbetet med att motverka fusk på allra största allvar.

Åsa Borin. Photo: Rickard Kilström

Lokaloptimering

En viktig del för att styra mot stabila hyreskostnader är att arbeta med hur vi nyttjar våra lokaler på ett optimalt sätt.

Ledningen har ordet

Ny gemensam ämnesdidaktisk institution på gång

Under hösten har det förberedande arbetet för att bilda den nya Institutionen för ämnesdidaktik intensifierats.

Henrik Cederquist

Arbetet att ta fram profilområden

Ett nytt system för anslag för forskning och forskarutbildning kan komma från år 2024. Lärosäten kan då ansöka om profilområden med finansiering med upp till 20 miljoner kronor per år i sex år.

Porträtt av vicerektor Yvonne Svanström och vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre

Erfarenhetsutbyte om forskningsfinansiering

Vi forskare lägger regelbundet ned avsevärd kraft och möda på att skriva ansökningar till forskningsråd och stiftelser, ibland med stor framgång, ibland tyvärr med magert utfall.

Astrid Söderbergh Widding

Välfungerande samarbeten är en förutsättning

Vi lärosäten är konkurrenter, både om studenter och forskningsanslag, men vi är också partners som är beroende av varandra.

Clas Hättestrand

Terminsstart

Jag vill hälsa alla medarbetare välkomna tillbaka efter semestern! Hoppas den har varit vilsam och att nya krafter fyllts på.

Astrid Söderbergh Widding

Hoppingivande för framtiden

Efter nästan tre terminer med undervisning online och arbete hemifrån kändes det som en ljusning när regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer offentliggjordes.

Yvonne Svanström

Prefekterna centrala för vår verksamhet

Det glädjande beskedet att universiteten får undervisa på campus igen kom i dagarna. Hur möjliggörs en återgång på bästa sätt?

Åsa Borin. Foto: Rickard Kilström

I väntans tider

Nu känns det som att det är många saker vi går och väntar på. Sommaren, men också möjligheten till vaccinering och en återgång till ett mer normalt liv.

Clas Hättestrand porträttbild.

Akademisk frihet i teori och praktik

Den akademiska friheten har varit föremål för flitig offentlig debatt under våren, inte minst i samband med diskussionerna kring den forskningspolitiska propositionen.

Astrid Söderbergh Widding

”Stockholms universitet ska ligga i framkant i sitt hållbarhetsarbete”

Stockholms universitets Hållbarhetsforum 22 april har i år det högaktuella temat ”Från kris till hållbar samhällsutveckling”.

Henrik Cederquist

Profilering av lärosäten

I forskningspropositionen skisseras ett nytt sätt för prestationsbaserad tilldelning av anslagsmedel för forskning och forskarutbildning.

Elisabeth Wåghäll Nivre

Språk är en angelägenhet för alla

Språkstudier ses ofta felaktigt som något exklusivt som endast ett fåtal ägnar sig åt. I ett alltmer komplext samhälle med höga krav på den enskilda individens utbildning är goda kunskaper i tal och skrift en grundläggande förutsättning.

Eino Örnfeldt

Nya förutsättningar för kommunikation

Återinrättad kommunikationsavdelning tar nytag och fokuserar med stöd i två utredningar, och under ny kommunikationschef, på ett samlat kommunikationsarbete kring forsknings-, student- och internkommunikation.

Astrid Söderbergh Widding

Beslutet om budgetunderlag är fattat

Styrelsen för Stockholms universitet har fattat beslut om budgetunderlag för 2022–2024, som skickas in till Regeringskansliet.

Clas Hättestrand porträttbild.

Ledningen har ordet: Utvärderingar – belastning eller kvalitetsfrämjande?

Universitetet genomgår just nu utvärdering av verksamheten av en aldrig tidigare skådad omfattning. Man kan onekligen fråga sig om det är värt allt arbete som läggs ner.

Foto: Ingmarie Andersson

Ledningen har ordet: Med nyfikenhet påbörjar jag mina uppdrag

Att bli utnämnd till dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet och till vicerektor (en av två) vid det Humanvetenskapliga området är en stor ära och jag tackar ödmjukt för förtroendet.

Astrid Söderbergh Widding

Autonomi och frihet nyckelfrågor för framtiden

Vi närmar oss slutet av år 2020 och ingenting är sig likt detta år. För oss lärosäten är autonomin och den akademiska friheten viktigare än någonsin, två globala nyckelfrågor som har ifrågasatts under året.

Eino Örnfeldt

Stärkt behov av systematiskt arbete med arbetsmiljö och lika villkor

För de allra flesta av oss har de senaste året inneburit en drastisk förändring när det kommer till var och hur vi bedriver vårt arbete.

Vicerektorerna Elisabeth Wåghäll Nivre, Henrik Cederquist och Astri Muren. Foto: Niklas Björling

Att vara doktorand under en pandemi

Alla medarbetare har drabbats hårt av de förändringar coronaviruset tvingat oss till i vår arbetsvardag, men våra doktorander tillhör tvivelsutan en särskilt utsatt grupp.

Clas Hättestrand. Foto: Martina Hättestrand

En effektivare lärarutbildning

Tidigare i höst presenterade Riksrevisionen en granskning av Stockholms universitets styrning av ämneslärarutbildningen.

Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin

”Ett första, avgörande steg mot ett nytt format i tiden”

Så är då äntligen Stockholms universitets nya webbsidor utlagda. Den nya webben införs stegvis – allt är inte klart än, och det finns alltid finslipningar av olika slag att göra.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

Press och redaktion

E-post: redaktion@su.se