Planerings- och antagningstal 

Ett planerat platsantal och antagningstal för urval 1 och 2 måste anges på NyA-webben för varje utbildningstillfälle. 

Planeringstalet är det antal platser ni har att erbjuda på utbildningen. Planeringstalet efterfrågas också ofta i uppföljnings-sammanhang som ett mått på antal platser som erbjuds vid universitetet. 

Antagningstalet är det antal studenter ni faktiskt kommer att anta till utbildningen. Antagningstalet brukar ofta vara högre än planeringstalet då många institutioner räknar med ett visst bortfall när antagna studenter inte tar sin plats i anspråk. Då görs ett så kallat överintag. 

För kurspaket behöver planerings- och antagningstal enbart anges för kurspakettillfället. Det behöver inte anges för de kurser om kurspaketet omfattar. 


Inget urval 

När inget urval är angivet i sisu innebär det att alla behöriga i tid antas oavsett antagningstal. Vid inget urval anges antagningstal 9999. 


Teknisk platsgaranti 

Teknisk platsgaranti används endast av institutioner som gör egen meritvärdering på NyA-webben. Detta används om institutionen i samband med bedömning på NyA-webben ser att de kan anta alla behöriga sökande. Teknisk platsgaranti har samma effekt som "inget urval” men måste meddelas antagningen via mejl. 


Efterantagningstal 

Finns det inte några reserver till en utbildning efter urval 2 och man vill anta fler sökande, kan man ange ett efterantagningstal. Sökande som gör en sen anmälan blir då antagna direkt istället för att få en reservplacering. 

Efterantagningstalet är summan av antalet antagna i urval 2 och det antal sena sökande ni vill anta. När man anger efterantagningstal är det viktigt att ta i beaktande att platser också kan frigöras när antagna lämnar återbud. Efterantagningstalet bör därför avspegla planeringstalet snarare än antagningstalet. 

Anges inte något efterantagningstal blir samtliga sena sökande reservplacerade och behöver reservantas av institutionen. 

Observera att om en utbildning har reserver i urval 2 reservplaceras alla sökande oavsett efterantagningstal.