Logga: Finansieras av Europeiska unionen. NextGenerationEU

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

EU har enats om ett tillfälligt återhämtningsinstrument, NextGenerationEU. Detta ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av covid-19-pandemin. Stockholms universitet har som en del av Sveriges återhämtningsplan fått 67 miljoner kronor för att öka antalet helårsstudenter.

Universitetsstyrelsens beslut om fördelning av anslagsmedel

I november varje år fattar universitetsstyrelsen beslut om fördelningen av de anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå som statsmakterna tilldelar universitetet. Huvudsyftet med dokumentet "Fördelning av anslagsmedel" är att ge ett underlag för detta beslut.

Rektors beslut om fördelning av anslagsmedel

Universitetsstyrelsens beslut är utformat i generella termer och kan inte ligga till grund för områdesnämndernas arbete. Det kompletteras därför med ett rektorsbeslut, som är mer tekniskt till sin karaktär.