ÄdFo - Forskarskola med ämnesdidaktisk inriktning

Forskarskolan ÄdFO ger lärare i skolan möjlighet att forska på halvtid och ta en licentiatexamen i ämnesdidaktik.

Stockholms universitet har tillsammans med huvudmän i stockholmsregionen beslutat om en långsiktig satsning på forskning och utveckling. En del i denna satsning är att stärka förutsättningarna för elevers lärande genom att ge lärare möjlighet till forskarstudier med en ämnesdidaktisk inriktning. Syftet är att utifrån ett lärarperspektiv stimulera lärare att genom egen forskning bidra med forskningsbaserad kunskap som kan ligga till grund för att utveckla undervisningen.

 

Forskarutbildning på halvfart

Forskarskolan ÄdFO erbjuder skolväsendets lärare utbildning på forskarnivå omfattande en licentiatexamen i ämnesdidaktik (120 hp).

Forskarstudierna genomförs inom ramen för lärarens anställning i kommunen eller friskolan. Forskarutbildningen sker på halvfart (50 %) vilket innebär att studierna pågår under fyra år och att läraren under den tiden arbetar halvtid i sin skola. Lärarens tid tas ibland i anspråk av central förvaltning för utvecklingsinsatser i kommunens skolor eller en enskild skola.

Beroende på forskningens inriktning antas läraren till ett lämpligt forskarutbildningsämne vid en av de institutioner vid Stockholms universitet som är knutna till forskarskolan:

 

Ansökan och behörighet

Forskarskolan utlyses regelbundet under förutsättning att kommunerna eller andra huvudmän avsätter medel för detta. Information om hur ansökan går till finns på respektive kommuns webbplats. Vänd dig till din kommun för att ta reda på om de avsatt medel till forskarskolan i nästa omgång.

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet finns beskriven i respektive ämnes allmänna utbildningsplan. Den allmänna utbildningsplanen finns på respektive institutions webbsidor för forskarutbildning.

 

Seminarier

Forskarskolan erbjuder textseminarier med ämnesdidaktisk inriktning, komparativa ämnesdidaktiska seminarier och doktorandseminarier vid heminstitutionerna.

Kurser

Första terminen ges en introduktion till forskarstudier, bibliotekskunskap och litteratursökning. Den ämnesdidaktiska introduktionskursen ges vid Institutionen för ämnesdidaktik, i samarbete med Institutionen för data- och systemvetenskap och Engelska institutionen.

Den komparativa kursen i ämnesdidaktik pågår under hela utbildningen, med start under den första terminen.

Andra terminen ges Forskningsmetodisk introduktion i ämnesdidaktik (7.5 hp), vilken motsvarar den obligatoriska kursen Kvalitativ metod (7.5 hp) inom forskarskolan. Kursen Kvantitativ metod (7.5 hp) ges under den andra halvan av terminen.

Obligatoriska gemensamma kurser:

  • Ämnesdidaktisk introduktionskurs (7.5 hp)
  • Komparativ ämnesdidaktik (7.5 hp)

Obligatoriska kurser som läses vid lämplig institution:

  • Kvalitativ metod/Praktikutvecklande forskningsansatser (7.5 hp)
  • Kvantitativ metod (7.5 hp)
  • Vetenskapsteori och forskningsetik (7.5 hp)
  • Ämnesfördjupande kurs (7.5 hp)
 

Anette Resare Jansson, Engelska institutionen

Ann Ohlsson, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Licentiatuppsats (preliminär titel): Elevers meningsskapande om vetenskaplig text

Cristina Jarl, Institutionen för ämnesdidaktik
Licentiatuppsats (preliminär titel): Talundervisning och utvecklingsmöjligheter i gymnasieelevers förberedda tal i svenska

Deni Beslagic, Institutionen för ämnesdidaktik
Licentiatuppsats (preliminär titel): Teaching in the Morphosyntactic Field of Tension: Instructional Design for the Learning of German Verb Order

Hans Ytterberg, Institutionen för ämnesdidaktik

Jenny Rosengren, Institutionen för ämnesdidaktik
Licentiatuppsats (preliminär titel): Stödstrukturer för källkritik: Elevers arbete med källkritiskt tänkande i samhällskunskap

Kerstin Hudner Sidén, Institutionen för ämnesdidaktik
Licentiatuppsats (preliminär titel): Lärande genom argumentation och debatt i gymnasiets samhällsundervisning

Kristin Westerholm, Institutionen för ämnesdidaktik
Licentiatuppsats (preliminär titel): Vilka didaktiska val beskriver lärare att de gör när de planerar matematikundervisning för elever i behov av extra anpassningar?

Laila Riesten, Institutionen för ämnesdidaktik

Laura Caligari, Institutionen för ämnesdidaktik
Licentiatuppsats (preliminär titel): Andraspråkselever, textuppgifter i matematik och bedömning

Mattias Wickberg, Institutionen för data- och systemvetenskap

Sara Planting-Bergloo, Institutionen för ämnesdidaktik
Licentiatuppsats (preliminär titel): Nyanlända elevers lärande i naturvetenskap i ordinarie klasser på gymnasiet

Sebastian Björnhammer, Institutionen för ämnesdidaktik

Torben Freytag, Institutionen för ämnesdidaktik

(2022) Johannes Berggren:
An important part of the whole: The role of metaphors in the teaching and learning of mathematics

(2022) Jonas Asplund:
Becoming cyborg composer - the ecology of digital music composit

(2022) Anna Wallin:
Fritidshemmets matematik: Möten som räknas (doktorsavhandling)

(2021) Björn Kindenberg:
Fixed and fluid: Negotiating genre metastability in instructional practice (2909 Kb)

(2021) Henning Bengtsson:
Att utveckla mellanstadieelevers kritiska och temporala tänkande: En lärandeverksamhetsteoretisk studie rörande hållbar utveckling (doktorsavhandling)

(2020) Martin Nyman:
What do students' feel about mathematics?: Compulsory school students’ emotions and motivation towards mathematics

(2020) Jonna Wiblom:
Cultivating humanity in science education: A capabilities approach to students' critical examination of public issues in science education (doktorsavhandling)

(2019) Malin Lavett Lagerström:
Kontextbaserad undervisning i naturvetenskap (1227 Kb)
Elevers lärandeprogressioner och lärarens roll i undervisningen

(2018) Tammi Nadel:
Att se den andre: texten eller världen? Interaktion mellan gymnasieelever och en kenyansk novell

(2016) Jenny Frohagen:
Såga rakt och tillverka uttryck: En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet

(2016) Verner Gerholm:
Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter

(2016) Anna-Karin Nordin:
Matematiska argument i helklassdiskussioner: En studie av elevers och lärares multimodala kommunikation i matematik i åk 3-5

(2015) Ann-Sofie Jägersko:
Pictures and a Thousand Words: Learning Psychology through Visual Illustrations and Testing

(2015) Anna-Maija Mantere Norberg:
Undervisning och bedömning i svenska på högstadiet: Elever i årskurs 7 skriver saga och recension

(2014) Eva Lindqvist:
Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap: Fallstudier av flerspråkiga elevers textanvändning

(2014) Annika Nylén:
Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning: Spansklärares värderingar, dilemman och förslag

(2013) Jessica Berggren:
Learning from Giving Feedback: Insights from EFL Writing Classrooms in a Swedish Lower Secondary School

 

Kontakt

Ledare för forskarskolan ÄdFO
Studierektor för forskarskolan ÄdFO

Sök bland våra utbildningar