Under utbildningen

Går du ett program eller en kurs vid Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD)? Här har vi samlat sådant som är bra och viktigt att veta när du studerar hos oss.

Vare sig du är ny på universitetet eller en van student så finns det en hel del du behöver hålla reda på. Här finns information, råd och stöd som underlättar din studietid.

 

Athena

När din kurs startat används lärplattformen Athena för uppgifter och kommunikation. Du får tillgång till kursplatsen i Athena när du registrerat dig.

Logga in i Athena

 

Dagens schema

Kontrollera gärna dagens schema en extra gång, så du inte missar någon viktig ändring:

Dagens schema

Hela ditt kursschema finns på kurssidan i utbildningskatalogen:

Hitta din kurssida

 

Dina rättigheter och skyldigheter

Som student har du både rättigheter och skyldigheter som kan påverka dina studier. Följ anvisningarna under varje rubrik:

Enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3§ kan du få dispens från förkunskapskraven för en kurs om vi bedömer att du kan klara kursen ändå. Vi ger bara dispens i undantagsfall, men bedömer varje ansökan individuellt.

I din kursplan ser du vilka förkunskapskrav din kurs har. Om du har blivit antagen med villkor har du möjlighet att uppfylla förkunskapskravet fram tills kursen startar.

 • Tidigare studier, yrkeserfarenhet eller andra relevanta meriter är exempel på sådant som kan vägas in i vår bedömning.
 • Vi beaktar inte bakgrunden till varför du inte uppnått behörighet. Du ska alltså inte ange sjukdom eller andra personliga och privatekonomiska skäl i din ansökan.
 • Ansök minst fyra veckor innan kursstart för en vanlig kurs.
 • Ansök minst åtta veckor innan kursstart för en VFU-kurs.

Ansök om dispens

 1. Ladda ner ansökningsblanketten till din dator och fyll i den digitalt.
 2. Skicka blanketten med e-post till: registrator.did@su.se.

Ansökan om dispens från förkunskapskrav (306 Kb)

Din ansökan måste vara fullständigt och korrekt ifylld för att vi ska kunna fatta rätt beslut.

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Fusk och plagiat är strängt förbjudet och kan leda till avstängning från universitetet.

Med fusk menas att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination.

Plagiat innebär att en student använder egna eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i ett självständigt arbete, en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. Det är inget fel i att berätta vad andra tycker och tänker om ämnet, men du måste göra klart vems idéer och åsikter du framför.

Regler och handläggningsordning för disciplinärenden vid Stockholms universitet 

Läs mer om fusk och plagiat 

Guide till akademiskt skrivande 

En bra studiemiljö ska vara en självklarhet. Alla studenter vid Stockholms universitet ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Vid Institutionen för ämnesdidaktik finns Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) som träffas regelbundet för att diskutera frågor som rör jämlikhet och lika villkor. 

 • Om du studerar vid vår institution och känner dig orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier kan du vända dig till vår kontaktperson för jämlikhetsfrågor: likavillkor.did@su.se.
 • Du kan också vända dig direkt till Stockholms universitets handläggare av diskrimineringsärenden: likavillkor@su.se.

Handläggningsordning vid påtalad diskriminering av student vid Institutionen för ämnesdidaktik (260 Kb)

Läs mer om lika villkorsarbetet vid Stockholms universitet 

Inför varje termin ska du registrera dig på de kurser du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.

Webbregistrera dig i Ladok

Behöver du omregistrera dig till en kurs eller en omexamination? Kontakta kursens utbildningsadministratör: kursadmin.did@su.se.

SI-PASS (Supplemental Instruction-Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som bygger på kollaborativt lärande där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper för att bearbeta kursinnehåll och utveckla sin studieteknik. SI-mötena leds av mer erfarna studenter som genomgått en särskild utbildning.

Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder SI-PASS för studenter som ska bli grundlärare i årskurs 4-6. Du kan välja att gå på alla eller enstaka SI-möten i en kurs och det är frivilligt att delta.

Om du har några frågor kan du kontakta si-pass.did@su.se.

Läs mer om SI-PASS

Om du vill avbryta dina studier anmäler du det i Ladok. Ett studieavbrott innebär att du avsäger dig din utbildningsplats. Om du bara tänker ta en paus ska du istället ansöka om studieuppehåll.

 • Avbrott som meddelas inom tre veckor efter kursstart kallas tidigt avbrott och innebär att kursen kan sökas igen vid ett senare tillfälle.
 • Avbrott senare än tre veckor efter kursstart medför att kursen inte kan sökas igen.

Anmäl ditt studieavbrott

 1. Registrera ditt studieavbrott i Ladok.
 2. Meddela din studievägledare: studievagledning.did@su.se.

Läs mer om att avbryta studier och studieuppehåll 

Om du behöver ta en paus från dina studier ansöker du om studieuppehåll hos din programansvariga institution.

 • Vi beviljar endast studieuppehåll vid särskilda skäl, som till exempel föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukskrivning. Giltiga intyg ska bifogas din ansökan.
 • Vi beviljar endast studieuppehåll om du efter uppehållet kan ges möjlighet att läsa de kurser som krävs för examen.
 • Du kan ansöka om studieuppehåll för längst ett år i taget.

Ansök om studieuppehåll

 1. Ladda ner ansökningsblanketten till din dator och fyll i den digitalt.
 2. Skicka blanketten med e-post till: registrator.did@su.se.

Ansökan om studieuppehåll på utbildningsprogram (576 Kb)

Läs mer om att avbryta studier och studieuppehåll 

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som har en funktionsnedsättning. Stödet baseras på dina individuella behov. Ansök om särskilt pedagogiskt stöd i god tid, så att du redan vid kursstart kan informera din lärare om vilket stöd du behöver.

Läs mer och ansök om särskilt pedagogiskt stöd 

När du har fått ett intyg med rekommenderade stödåtgärder ska du kontakta din studievägledare: studievagledning.did@su.se.

 • Studievägledaren och du går tillsammans igenom vilka förutsättningar som gäller.
 • Vid kursstart ska du informera din lärare om ditt behov av stöd och visa upp ditt intyg.

Du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig tidigare studier eller yrkesverksamhet. Du som är student vid Institutionen för ämnesdidaktik gör din ansökan i Ladok.

Så här ansöker du om tillgodoräknande och validering

När du ska börja studera igen efter ett studieuppehåll måste du anmäla det i god tid, annars lägger vi in ett avbrott på ditt program och du förlorar din utbildningsplats.

 • Meddela oss senast 15 april inför höstterminen.
 • Meddela oss senast 15 oktober inför vårterminen.

Anmäl återupptag av studier

 1. Meddela din studievägledare: studievagledning.did@su.se.
 2. Kontakta skolan där du har din VFU-placering (om du ska läsa en VFU-kurs den termin som du återupptar dina studier).
 

Din studiegång

När du går ett program läser du dina kurser i en viss ordning enligt en särskild studiegång.

Observera

Om du inte följer den ordinarie studiegången för ditt program ska du inför varje ny termin anmäla dig till studievägledningen. Efter en anmälan kan studievägledningen se över möjligheten att återuppta studierna inför kommande termin. 

Anmäl dig mellan 15 mars och 15 april inför en hösttermin samt mellan 15 september och 15 oktober inför en vårtermin: studievagledning.did@su.se

I studiegången för just ditt program ser du vilka kurser du läser varje termin:

Aktuell studiegång finns på programsidan under rubriken Programöversikt:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 

För dig som går profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning 

Aktuell studiegång finns på programsidan under rubriken Programöversikt:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 

För dig som går profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning 

Aktuell studiegång finns på programsidan under rubriken Programöversikt. Varje ämneskombination har en egen programsida:

Inriktning mot årskurs 7-9

Geografi, Engelska Engelska, Svenska som andraspråk
Geografi, Historia Svenska, Engelska
Geografi, Religion Svenska, Svenska som andraspråk
Geografi, Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk, Engelska
Historia, Engelska  
Historia, Religion  
Historia, Svenska som andraspråk  
Religion, Engelska  
Religion, Historia  
Religion, Svenska som andraspråk  

Inriktning mot gymnasieskolan

Geografi, Engelska Engelska, Franska
Geografi, Historia Engelska, Geografi
Geografi, Matematik Engelska, Historia
Geografi, Religion Engelska, Matematik
Historia, Engelska Engelska, Religion
Historia, Geografi Engelska, Spanska
Historia, Matematik Engelska, Svenska som andraspråk
Historia, Religion Engelska, Tyska
Historia, Svenska som andraspråk Spanska, Engelska
Religion, Engelska Spanska, Matematik
Religion, Geografi Spanska, Svenska som andraspråk
Religion, Historia Svenska, Engelska
Religion, Matematik Svenska, Franska
Religion, Svenska som andraspråk Svenska, Geografi
Samhällskunskap, Engelska Svenska, Historia
Samhällskunskap, Historia Svenska, Matematik
Samhällskunskap, Matematik Svenska, Religion
Samhällskunskap, Religion Svenska, Spanska
Samhällskunskap, Svenska Svenska, Svenska som andraspråk
Samhällskunskap, Svenska som andraspråk Svenska, Tyska
  Svenska som andraspråk, Engelska
  Svenska som andraspråk, Franska
  Svenska som andraspråk, Geografi
  Svenska som andraspråk, Historia
  Svenska som andraspråk, Matematik
  Svenska som andraspråk, Religion
  Svenska som andraspråk, Spanska
  Svenska som andraspråk, Tyska

Studiegångar för dig som antogs till ämneslärarutbildning i matematik och naturvetenskapliga ämnen HT 2014-HT 2019. Varje ämneskombination har en egen studiegångssida:

Inriktning mot årskurs 7-9

Biologi, matematik och kemi Matematik, fysik och kemi
Biologi, matematik och teknik Matematik, fysik och teknik

Inriktning mot gymnasieskolan

Biologi och kemi Fysik och matematik
Biologi och matematik Geografi och matematik
Biologi och naturkunskap Kemi och matematik

Aktuell studiegång finns på programsidan under rubriken Programöversikt:

Masterprogram i matematikämnets didaktik 

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik 

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik 

För dig som läser till en master i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och antogs VT 2018:

Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

Från hösten 2017 startade nya studiegångar inom lärarprogrammen vid Stockholms universitet. Du som antogs till en lärarutbildning innan dess och ännu har kurser kvar att läsa bör snarast kontakta en studievägledare för att planera dina studier.

För att få en lärarexamen måste du ha klarat av samtliga kurser enligt din studiegång senast 31 december 2024.

Se vilka kurser som lästes i de äldre studiegångarna:

Grundlärare F-3 - äldre studiegång

Ämneslärare i årskurs 7-9 - äldre studiegång

Ämneslärare i gymnasieskolan - äldre studiegång

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - äldre studiegångar

Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater 

Hösten 2011 startade nya lärarprogram vid Stockholms universitet. Du som antogs till en lärarutbildning innan dess och ännu har kurser kvar att läsa bör snarast kontakta en studievägledare för att planera dina studier.

För att få en lärarexamen måste du ha klarat av samtliga kurser enligt din studiegång senast 30 juni 2023.

De tidigare lärarutbildningarnas inriktningar

Bild F-6 Studiegång Bild F-6 (103 Kb)
Bild 6-9/gymnasiet Studiegång Bild 6-9/gy (105 Kb)
Drama 5-9/gymnasiet Studiegång Drama 5-9/gy (105 Kb)
Engelska F-6  
Engelska 5-9/gymnasiet  
Historia 7-9/gymnasiet Studiegång Historia 7-9/gy (120 Kb)
Medier, kommunikation och lärande  
Musik F-6 Studiegång Musik F-6 (148 Kb)
Musik 6-9 Studiegång Musik 6-9 (83 Kb)
Religionskunskap 7-9/gymnasiet Studiegång Religion 7-9/gy (155 Kb)
Samhällskunskap 7-9/gymnasiet Studiegång Samhälle 7-9/gy (157 Kb)
Samhällsorienterande ämnen F-6 Studiegång SO F-6 (118 Kb)
SFI, grundl. vux, språk, samhällskunskap  
Slöjd och design F-6 Studiegång Slöjd/Design F-6 (103 Kb)
Slöjd och design 6-9/gymnasiet Studiegång Slöjd/Design 6-9/gy (105 Kb)
Spanska 6-9/gymnasiet  
Svenska/svenska som andraspråk F-6  
Svenska/svenska som andraspråk 5-9  
Svenska/svenska som andraspråk 7-9/gy  

Utbildningsplan Lärarprogrammet (LÄRAA) (från HT 2008)

Utbildningsplan Lärarprogrammet (LÄRAB) (från HT 2010)

Studiegång BLÄRP (1584 Kb)

Studiegång FLÄRP (4524 Kb)

Kombinationsprogrammet

 

Självständigt arbete

I din lärarutbildning ingår det att skriva ett eller två självständiga arbeten. Du väljer ämnesområde utifrån lärarprogram och inriktning.

Självständigt arbete inom estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen 

Självständigt arbete inom matematik och naturvetenskapsämnen

Självständigt arbete inom språkdidaktik

Student arbetar tilsammans
Foto: Niklas Björling

Det kan kännas svårt att skriva ett självständigt arbete. Du får förstås stöd i form av undervisning, handledning och kurslitteratur, men när du sitter själv och skriver kan du ha stor nytta av följande resurssidor:

Guide till akademiskt skrivande 

Så skriver du uppsats 

Universitetsbibliotekets filmer och tips 

Du som inte blivit klar med ditt självständiga arbete vid ordinarie tillfälle har möjlighet att ansöka om utökad handledningstid. Utökad handledning beviljas endast i mån av plats, det vill säga om det finns en lämplig handledare tillgänglig för just ditt ämne.

Ansök om utökad handledningstid

 1. Ladda ner ansökningsblanketten till din dator och fyll i den digitalt.
 2. Skicka blanketten med e-post till: registrator.did@su.se.

Ansökan om utökad handledningstid (232 Kb)

Följ instruktionerna i Lathund för studenter. Tänk på att de uppgifter som du anger i DiVA ska vara desamma som i den uppladdade filen.

Lathund för studenter - publicera studentuppsats i DiVA (970 Kb)

Quick Reference for students – publish Student theses in DiVA (695 Kb)

 

Studentinflytande

Studenter diskuterar
Foto: Niklas Björling

Vid Stockholms universitet har du många möjligheter att leva ett rikt studentliv i kår- och fakultetsföreningar.

Engagera dig i studentlivet 

Du kan också rösta i kårvalet, gå med i ett studentråd, bli studentrepresentant eller påverka genom kursvärderingar.

Påverka din utbildning 

Gå med i IÄD:s studentråd

Om du vill arbeta med att utveckla utbildningen kan du engagera dig i institutionens studentråd, som alltid välkomnar fler aktiva studenter. Kontakta styrelsen: studentrad.did@gmail.com.

 

Tentamen

Studenter skriver en tentamen
Foto: Mostphotos

Det är viktigt att en examination är rättssäker och att alla inblandade följer de regler som finns. Läs noga igenom vad som gäller innan du ska delta i en tentamen.

Regler för salstentamen 

Att skriva tentamen vid Stockholms universitet 

Observera att du måste:

 • anmäla dig i Ladok senast 10 dagar före tentamenstillfället.
 • visa upp en giltig ID-handling vid tentamenstillfället.

För dig som ska skriva tentamen vid IÄD

 • Behöver du anpassning vid skriftlig salstentamen?
  Anmäl det till tenta.did@su.se senast 11 dagar innan din tentamen. Kom ihåg att bifoga ditt NaIS-intyg.
 • Ska du anmäla dig till en omtentamen?
  Du måste vara omregistrerad för att anmäla dig till en omtentamen.
  Kontakta kursadmin.did@su.se senast en månad innan din omtentamen.
 • Din tentamen ska vara rättad inom tre veckor från skrivdatumet.
 • Du ska få veta ditt resultat senast två veckor före en eventuell omtentamen.

Om det finns ett uppenbart fel i rättningen (till exempel ett räknefel) ska du säga till så snart som möjligt så att felet kan åtgärdas. Kontakta din kursansvariga lärare.

Har du frågor kring bedömningen av din tentamen ska du kontakta din lärare. Det går inte att överklaga ett betyg eller få en skrivning omrättad av en annan lärare, men du kan lämna synpunkter på en rättad skrivning i dialog med din lärare. För att läraren ska ändra betyget eller poängsättningen bör du kunna motivera en ändring genom att hänvisa till undervisning och kurslitteratur.

Om du har blivit underkänd på ett prov två gånger i rad kan du ansöka om att få en annan examinator. Du ansöker på särskild blankett och motiverar varför du vill byta examinator.

Byte av examinator

 1. Ladda ner blanketten till din dator och fyll i den digitalt.
 2. Skicka blanketten med e-post till: registrator.did@su.se.

Ny examinator (262 Kb)

Regler för examination vid Stockholms universitet 

Cirka två veckor efter att din tentamen är rättad och betygsatt kan du hämta ut den.

Din digitala tentamen hämtar du i tentamenssystemet Exia.

Din papperstentamen kan du få skannad och hemskickad via e-post. Hör av dig till tenta.did@su.se med kurskod, datum när salstentan skrevs, fullständigt personnummer och din anonymitetskod som du hittar i Ladok. All efterfrågad information måste inkluderas i mejlet för att vi ska kunna lokalisera din tenta.

 

Verksamhetsförlagd utbildning

VFU-student med skolelever
Foto: Jens Olof Lasthein

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en av hörnstenarna i lärarutbildningen. Under din VFU praktiserar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Allt du behöver veta om VFU 

Lärarstudenter kan göra en del av sin VFU utomlands. Vilken VFU-period och vart du kan åka varierar mellan de olika lärarprogrammen.

Läs mer om att göra VFU utomlands

Från och med vårterminen 2023 har du som är ämneslärarstudent möjlighet att göra din andra VFU-kurs på ett statligt ungdomshem.

Läs mer om att göra VFU på ungdomshem

I samband med att varje VFU-kurs startar erbjuder Institutionen för ämnesdidaktik digitala handledarträffar.

Mötena kan ha olika karaktär beroende på program och kurs, men gemensamt är att vi går igenom förväntade studieresultat och kursuppgifter samt att du som handledare får möjlighet att ställa frågor och träffa kursansvariga.

Tider för respektive introduktion publiceras här efter hand.
Zoomlänkar skickas ut till alla handledare via VFU-portföljen.

Tider HT 2022 

    Kursintroduktion Gruppmöte mitt i kurs
Grundlärare F-3 VFU I 17 november kl 15-16 19 december kl 15
  VFU II    
  VFU III 22 september kl 15  
Grundlärare 4-6 VFU I 1 december 13 december
  VFU II 7 november kl 15.30-16.30 24 november kl 15-16
  VFU III 29 augusti kl 16-17 28 september kl 15-16
ULV F-6      
Ämneslärare VFU I 8 november kl 16-16.45
och 10 november kl 16-16.45
1 december kl 16-17
och 5 december kl 16-17
  VFU II 3 oktober kl 16-17  
  VFU III 4 oktober kl 16-17  
ULV ämneslärare   29 september kl 16-17  
KPU VFU I 1 december kl 15.30-16.30  
  VFU III 31 augusti 15.30-16.30  

Har du några frågor? Kontakta vfu.did@su.se.

 

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du går. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

Studievägledning

Utbildningsadministration

På denna sida