Samarbeten

Institutionen för ämnesdidaktik samverkar såväl inom universitetet som med externa aktörer, både nationellt och internationellt.

Institutionen för ämnesdidaktik samverkar på flera sätt med det omgivande samhället. Vi samarbetar med flera externa aktörer och vår personal deltar aktivt i skoldebatten och i statliga utredningar. Vi lämnar remissvar på lagförslag samt ingår i nationella och internationella expertorgan.

Vi samverkar med regionens kommuner och skolor inom områden som verksamhetsförlagd utbildning och lärares kompetensutveckling. Vid Stockholms universitet har vi ett nära samarbete med flera institutioner, framför allt inom lärarutbildningarna, och inom forskarutbildningen samverkar vi med andra universitet. Vi har utbytesavtal med flera lärosäten i Europa och övriga världen.

 

Demokratimässan 2021

Demokrati - arbete pågår. Liknar varningstriangel för vägtrafik

Den 26 januari 1921 fattade riksdagen det slutgiltiga beslutet om kvinnlig rösträtt vilket innebar att Sverige fick allmän och lika rösträtt. Som en del av firandet av 100-årsjubileumet tog Stockholms universitet i samarbete med Göteborgs och Örebro universitet fram ett utbildningsmaterial riktat mot gymnasieskolan.

Hösten 2021 hölls även en digital demokratimässa vid Stockholms universitet. Demokratimässan ingick i ett regeringsuppdrag till Stockholms universitet om att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins möjligheter och utmaningar.

Demokratimässa - den svenska demokratin firar 100 år

 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Institutionens fristående enhet Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har ett nationellt uppdrag rörande samverkan med omvärlden kring nyanlända och flerspråkiga barns och elevers språk- och kunskapsutveckling.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 

Skolverket

De nationella proven i svenska för invandrare utarbetas vid Institutionen för ämnesdidaktik på uppdrag av Skolverket och våra provkonstruktörer har etablerade samarbeten med andra provinstitutioner, både nationellt och internationellt.

Skolverket

 

Stockholm Teaching & Learning Studies – STLS

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS fungerar som en viktig samarbetsyta för forskande lärare i olika ämnen.

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) 

ULF-projektet

ULF-projektet är ett initiativ för samverkan mellan akademi och skola kring praktiknära forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Maria Andrée vid Institutionen för ämnesdidaktik är projektledare för ULF vid Stockholms universitet.

Läs mer om ULF-projektet

På denna sida