Internt

Här finns viktig information för dig som är anställd vid Institutionen för ämnesdidaktik. Sidan är ett komplement till Stockholms universitets centrala medarbetarwebb.

Medarbetarwebben

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

 

Kalendrar

Institutionens interna kalendarium ligger i TimeEdit. Där syns alla interna möten och seminarier. Om du vill att din aktivitet ska synas i institutionens interna kalendarium: skicka underlag (tid, plats, rubrik, ansvarig) till lokalbokning.did@su.se.

Internt kalendarium

Evenemang som är öppna för alla intresserade publiceras som kalenderhändelser på vår webbplats. Om du är värd för ett evenemang som ska synas i institutionens webbkalender: skicka underlag (tid, plats, rubrik, text och eventuell bild) till kommunikation.did@su.se.

Kalender

 

Aktuellt från Institutionen för ämnesdidaktik innehåller information om vad som är på gång inom vår institution. Det skickas i regel ut varannan onsdag, via e-post till all personal. Har du frågor eller synpunkter på nyhetsbrevets innehåll får du gärna höra av dig till redaktionen.

2022

Aktuellt 16 juni

Aktuellt 25 maj

Aktuellt 4 maj

Aktuellt 20 april

Aktuellt 30 mars

Aktuellt 16 mars

Aktuellt 2 mars

 

Vid Institutionen för ämnesdidaktik arbetar närmare 40 personer inom olika administrativa funktioner. Vem gör vad?

Administrativa funktioner vid Institutionen för ämnesdidaktik

 

Anställning

Här finns information som gäller din anställning, till exempel om arbetsmiljö, förmåner, kompetensutveckling och semester.

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). Rådet träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör medarbetarnas psykosociala och fysiska miljö. Stockholms universitet har även ett centralt RALV.

Om du har några funderingar kring din arbetsmiljö kan du kontakta:

Deltagare i lokala RALV 2022 - arbetsmiljöombud

Administrativ chef, ordförande Christine Uhrlander 
Representanter TA -arbetsmiljöombud Olga Fodérus 
Tomas Brännmark 
Olimpia García Flores 
Lärarrepresentanter - arbetsmiljöombud Lotta Billing 
Mona Hverven
Katarina Rejman 
Maria Pemsel 
Representant fristående enheter (PRIM, sfi, NC) Maria Nordlund 
Likabehandlings- och jämlikhetsansvarig Dorota Lubińska 
Miljörepresentanter Anna Carin Nyberg 
Stina Robén 
Doktorandrepresentant Anna-Karin Nordin 
Studentrepresentanter Daniela Skymbäck
Mikael Åström

Arbetsskada

Om du drabbas av en arbetsskada eller varit nära att skada dig, ska du anmäla detta i programmet SAMIR. Det är bra om institutionens arbetsmiljöombud eller din närmaste chef medverkar vid anmälan, så att förebyggande eller avhjälpande åtgärder kommer igång så snart som möjligt.

Arbetsskador och tillbud

Bildskärmsglasögon

Du har rätt till gratis synundersökning och särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete. Kontakta institutionens personalhandläggare via order.did@su.se, så gör de en beställning i Stockholms universitets e-handelsportal.

Bildskärmsglasögon

Diskriminering och trakasserier

Om du känner att du blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du i första hand vända dig till institutionens arbetsmiljöombud. Du kan också kontakta din närmaste chef eller institutionens prefekt.

Så här jobbar universitetet med lika villkorsfrågor

Felanmälan av lokaler

Fastighetsavdelningen samordnar frågor som rör universitetets lokaler. Felanmälan gör du via Serviceportalen eller till Akademiska hus (gällande avlopp, värme och ventilation).

Felanmälan

Utvecklingssamtal

En del i en god arbetsmiljö är möjligheten att påverka sin arbetssituation. Det gör du bland annat genom utvecklingssamtal som är ett viktigt instrument för utvärdering och planering. Du har utvecklingssamtal med din närmaste chef en gång om året.

Anvisningar för utvecklingssamtal

Alla heltidsanställda med månadslön vid Stockholms universitet har möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvård. Arbetar du deltid har du rätt till friskvårdstimmen i proportion till din tjänstgörings omfattning.

Friskvårdsbidrag

Alla anställda har även rätt till friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år. Vilka aktiviteter som är godkända för friskvård styrs av Skatteverkets regler. Du kan inte få friskvårdsbidrag för inköp av träningsutrustning.

Läs mer på Skatteverkets webb

Du ansöker om ditt friskvårdsbidrag i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Som anställd vid Institutionen för ämnesdidaktik kan du ansöka om medel för kompetensutveckling.

Ansökningar för kompetensutveckling behandlas vid två tillfällen per termin:

 • 15 februari och 1 maj
 • 15 september och 1 november

Riktlinjer för ansökan om medel för resor, konferenser, språkgranskning, forskningsmateriel m.m. (60 Kb)

Du ansöker på särskild blankett som ska skrivas på av din närmaste chef eller din huvudhandledare (doktorander):

Ansökan om medel för konferenser och studieresor (299 Kb)

Ansökan med underskrifter skickas till institutionens ekonom Agneta Eiseborn.

Om du har behov av litteratur, kontakta din studierektor eller närmaste chef som efter godkännande kan skicka en beställning. Utgångspunkten är att litteratur ska köpas in till institutionen, inte till enskilda medarbetare.

Institutionen har ingen egen service för resebokning (förutom vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk). Du bokar själv din resa hos affärsresebyrån Egencia, som universitetet har avtal med, eller direkt hos SJ.

Om du har en extern gäst som du ska boka resa åt, kontakta institutionens personalhandläggare via hr.did@su.se.

Boka resor online - Egencia 

Boka tågbiljetter - SJ 

Alla resor och utlägg ska vara godkända i förväg av prefekt eller närmaste chef. Alla varor och tjänster ska beställas via e-handelsportalen, kontakta institutionens personalhandläggare för mer information.

Försäkring

Vid utrikes tjänsteresa bör du ha med dig Swedish State Business Travel Insurance Certificate, som intygar att du är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionens personalhandläggare.

Försäkring vid resor 

Reseräkningar

När traktamente ingår eller om du använt bil i tjänsten, ska du upprätta en reseräkning i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Det är viktigt att du lägger till den information som behövs för att din reseräkning ska kunna godkännas, det vill säga syftet med resan och hur resan ska finansieras (t.ex. externt projekt, beviljade kompetensmedel). Informationen skriver du in på sista fliken i Primula resor/utlägg, fliken ”Slutför” under avsnittet ”Lägg till meddelande”.

 • Reseräkningen ska vara inlämnad senast tre månader efter avslutad resa.
 • Lämnade kvitton ska innehålla uppgifter om totalsumma inklusive och exklusive moms, samt totalt momsbelopp.

Utlägg

Du registrerar dina utlägg i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Det är viktigt att du lägger till den information som behövs för att ditt utlägg ska kunna godkännas, det vill säga orsaken till utlägget och om utlägget ska finansieras av t.ex. externt projekt. Informationen skriver du in på sista fliken i Primula resor/utlägg, fliken ”Slutför” under avsnittet ”Lägg till meddelande”.

 • Alla utlägg ska godkännas i förväg av din närmaste chef.
 • Om utlägget gäller en sammankomst behöver ärendet kompletteras med syftet med sammankomsten och en deltagarförteckning.
 • Lämnade kvitton ska innehålla uppgifter om totalsumma inklusive och exklusive moms, samt totalt momsbelopp.

Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret. Du har rätt att få ut 20 semesterdagar under perioden juni-augusti.

Observera att lärare vid Institutionen för ämnesdidaktik endast kan spara högst fem dagar av årssemestern till efter sommaren, och om medarbetaren inte tar ut resterande dagar under hösten själv så läggs de ut i december. Om du har några frågor kring detta ska du kontakta din närmaste chef.

Läs mer om lärares uttag av semester

Du ansöker om semester i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Semester

Annan ledighet

Ledighet och återtag av ledighet ska planeras i samråd med din närmaste chef. Du kan beviljas ledighet med eller utan lön.

Du ansöker om ledigheter (och eventuella återtag) i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Annan ledighet

Om du blir sjuk ska du anmäla det i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

När du är frisk igen ska du göra en friskanmälan i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

Sjukdom och läkemedelsersättning

Om du behöver vabba ska du anmäla det i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

Föräldraledighet 

Vård av barn (vab) - Försäkringskassans information

 

E-post

Stockholms universitet har en central lösning för e-post. Din e-postsignatur ska följa universitetets visuella identitet och vid frånvaro är det viktigt att du aktiverar ett autosvar.

På centrala medarbetarwebben och i IT-avdelningens serviceportal finns viktig information och instruktioner om hur du hanterar din e-post.

Kom igång med e-post 

Din e-postsignatur ska följa universitetets visuella identitet:

Lägg till e-postsignatur 

Mall för e-postsignatur

Vid frånvaro är det viktigt att du aktiverar ett autosvar:

Skapa frånvaromeddelande i e-posten

För att undvika massutskick:

Ändra din standardinställning från Svara alla till Svara

Institutionen har ett antal funktionsbrevlådor. Dessa ska du använda när du behöver kontakta en person eller personer som arbetar med specifika frågor. Använd inte deras privata e-postadress.

Detta är de viktigaste funktionsbrevlådorna för internt bruk

arkiv.did@su.se Frågor som rör arkivering
ekonomi.did@su.se Frågor som rör ekonomihantering
forskarutbildning.did@su.se Frågor relaterade till forskarutbildning
handledarkurs.did@su.se Frågor som rör handledarkurser
hr.did@su.se Personalrelaterade frågor
international.did@su.se Frågor rörande institutionens internationaliseringsarbete
kommunikation.did@su.se Webb och övriga kommunikationsrelaterade frågor
likavillkor.did@su.se Kontaktperson för likabehandlingsfrågor
lokalbokning.did@su.se Lokalbokning och interna kalendariet
order.did@su.se Inköp av kontorsmaterial, litteratur, livsmedel, möbler, resor
prefekt.did@su.se Kontakt med prefekterna
registrator.did@su.se Institutionens registratur
support.did@su.se Teknisk support, licenser
Inköp av datorer, teknik, telefoner
tenta.did@su.se Tentamensadministration

För riktade e-postutskick till interna grupper finns följande e-postlistor

 • Tänk noga efter vilken personalgrupp du vill nå med ditt utskick.
 • Undvik att göra utskick till all personal när det inte är motiverat.
personal.did@su.se All personal vid IÄD
estet.did@su.se All personal estetiska ämnen
humsam.did@su.se All personal humanistiska/samhällsvetenskapliga ämnen
studierektorgnan.did@su.se Studierektorer på grundnivå/avancerad nivå
studierektorfn.did@su.se Studierektorer på forskarnivå
forskare.did@su.se Alla forskare
handledare-ehs.did@su.se Alla handledare i estetiska/humanistiska ämnen
handledare-manv.did@su.se Alla handledare i matematik/naturvetenskap
handledare-spr.did@su.se Alla handledare i språk
doktorander-ehs.did@su.se Alla doktorander i estetiska/humanistiska ämnen
doktorander-manv.did@su.se Alla doktorander i matematik/naturvetenskap
doktorander-spr.did@su.se Alla doktorander i språk
 

Lagringsytor och styrdokument

Vid Institutionen för ämnesdidaktik använder vi oss av lagringsytorna X:/, Box och Forskningsdata. Här nedan förtydligas vad respektive yta är avsedd att användas till.

X:\-katalogen används för gemensamt arbetsmaterial, färdigställda handlingar och vårt digitala närarkiv. Ytan är under uppbyggnad under 2022.

För att komma åt dokumenten i X-katalogen behöver du vara inloggad på campus eller koppla upp dig hemifrån via FortiClient eller WireGuard.

Box är en lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet som Stockholms universitet har upphandlat för sina medarbetare. Filer som laddas upp i Box är tillgängliga på webben, din dator och mobila enhet, så att du och dina arbetskollegor alltid har tillgång till samma aktuella material.

Läs mer om Box

Forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör den sökbar, tillgänglig, interoperativ och återanvändningsbar enligt de internationella FAIR-principerna. Stockholms universitet erbjuder flera verktyg för att underlätta arbetet med att hantera, dokumentera och lagra forskningsdata.

Läs mer om forskningsdata

Ett urval av styrdokument som rör hela eller stora delar av institutionens arbete publiceras på institutionswebben under rubriken Organisation. Observera dock att dokumenten alltid ska ha sin bestämda lagringsplats på X:\.

Här samlar vi övergripande styrdokument

 

Lokalbokning av mötes- och undervisningsrum

Om du behöver boka en lokal för att ha möte eller undervisning, finns närmare 40 lokaler på institutionen att välja bland. Utöver dessa finns även möjlighet att boka ett urval av SU:s centrala lokaler. Vissa lokaler kan du boka själv i TimeEdit, medan andra endast kan bokas av institutionens lokalbokning. Har du frågor, kontakta lokalbokningen på e-post lokalbokning.did@su.se.

I X-katalogen finns en förteckning över våra egna lokaler. Där kan du bland annat se vilken utrustning som finns i rummen, antal platser, vilka rum du kan boka själv i TimeEdit och vilka som lokalbokningen måste boka åt dig.

 • Förteckning över IÄD:s lokaler hittar du på X:\Personalinformation\Rutiner

Mötesrum som tillhör institutionen kan du boka själv i TimeEdit. De lokaler du kan se där är endast de som du kan boka själv, övriga är endast synliga för lokalbokningen.

Om du vill att din aktivitet ska synas i det interna kalendariet, måste du be lokalbokningen göra bokningen åt dig.

Boka mötesrum själv i TimeEdit:

 1. Logga in med ditt användarkonto i TimeEdit
 2. Välj datum för ditt möte genom att klicka på kalendersymbolen och klicka på den dag du vill ha.
 3. Välj tidpunkt för mötet genom att hålla markören på raden vid den lokal du vill boka. När du klickar på vald tid kommer en dialogruta fram där du kan ange den exakta tiden.
 4. Ändamål är obligatoriskt att fylla i. Skriv ändamålet i sökfältet och markera sedan rätt val i listan.
 5. Bokningskommentar är valfritt, men bra att ha med för att göra det tydligt vad syftet med mötet är. Texten kan dock inte vara längre än 226 tecken.
 6. När du är klar, klicka på ”Boka” och stäng dialogrutan genom att klicka på krysset längst uppe till höger.

Ändra datum eller tid för mötet:

 1. Kontrollera att lokalen är ledig under den tid du önskar ändra till.
 2. Klicka på det aktuella mötet i listan under ”Mina bokningar” längst ner på sidan i TimeEdit.
 3. Klicka på ”Ändra/avboka”. Ändra till önskad tid eller datum.
 4. Klicka på ”Klar”.

Avboka lokal:

 1. Klicka på det aktuella mötet i listan under ”Mina bokningar” längst ner på sidan i TimeEdit.
 2. Klicka på ”Ändra/avboka” och sedan ”Avboka” till vänster. Bekräfta att du vill avboka.

De flesta undervisningslokalerna kan endast bokas av lokalbokningen. Detta för att rummen behöver samordnas med övriga bokningar. För Stallet och labbsalarna gäller också en särskild prioritetsordning.

Så går det till:

 • Kursansvarig lärare gör sin beställning genom att fylla i mallen för schemaunderlag:
  Mall schemaunderlag till lokalbokningen (16 Kb)
 • Kursansvarig lärare skickar excelfilen till lokalbokning.did@su.se.
 • I ärendemeningen på mejlet ska det stå: Kurskod + vilken termin schemat avser.
 • Lokalbokningen bekräftar och skickar en länk till schemat när det är bokat.

Om du behöver göra en ändring i en befintlig lokalbokning, som till exempel byta lokal, ändra antalet deltagare eller uppdatera med ny information, så ska du alltid kontakta lokalbokningen.

Så går det till:

 • Kursansvarig lärare skickar ett mejl till lokalbokning.did@su.se med en kort och tydlig beskrivning över vad som ska ändras.
 • I ärendemeningen på mejlet ska det stå: Kurskod + vilken termin schemat avser.
 • Lokalbokningen bekräftar när ändringen är genomförd.

Så här gör du för att se dina bokade scheman:

 

Miljö, klimat och hållbar utveckling är centrala frågor för Stockholms universitet. Genom att driva ett aktivt miljöarbete, både centralt och lokalt inom respektive institution, ska vi tillsammans bidra till att målen i Agenda 2030 blir verklighet. Universitetets klimatfärdplan ska leda till att arbetet inom forskning, utbildning och verksamhetsstöd ligger i framkant för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2040.

Vid Institutionen för ämnesdidaktik finns två miljörepresentanter som har till uppgift att initiera och aktivt driva institutionens miljöarbete. Ambitionen är att vi tillsammans ska ha ett strukturerat och målinriktat arbete som ska bidra till universitetets gemensamma insats.

 • Miljöhandlingsplan för Institutionen för ämnesdidaktik 2022 hittar du på X:\RALV\Miljöarbete

Frågor eller synpunkter?

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete, får du gärna höra av dig till våra miljörepresentanter.

Miljörepresentant Anna Carin Nyberg
Miljörepresentant Stina Robén

Miljörepresentanterna tipsar om hur du som medarbetare kan göra skillnad

 

Officemallar och Visuell identitet

Här finns information om SU:s Officemallar. Tänk på att det är viktigt att följa universitetets grafiska profil och att material som publiceras offentligt ska vara tillgänglighetsanpassat.

Institutionen för ämnesdidaktik finns med som val i SU:s Officemallar (Word, PowerPoint, Excel). Du installerar själv de nya mallarna via Software Center (om du har PC) eller Self Service (om du har en Mac). När du har installerat mallarna behöver du starta om datorn.

Installera program från Software Center (för PC)

Installera program via Self Service (för Mac)

Om du får problem med installationen kan du kontakta institutionens IT-support på support.did@su.se.

Sedan 2019 har lagen om tillgänglighet till digital offentlig service successivt rullats ut och börjat gälla för offentliga webbplatser och annan digital media inom EU. Kraven på tillgänglighet gäller också digitala dokument som ska vara åtkomliga för andra.

Det är inte svårt att tillgänglighetsanpassa ett dokument. Det handlar bara om att använda wordmallen på rätt sätt och att göra vissa inställningar när du skapar en pdf.

Lathund och instruktioner om hur du tillgänglighetsanpassar dokument

Läs om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Har du frågor kring detta kan du kontakta kommunikation.did@su.se.

Alla medarbetare vid Stockholms universitet ska följa universitetets riktlinjer för vår visuella identitet. Det är viktigt för att ge en konsekvent och professionell bild av universitetet.

Grafisk manual

 

Säkerhet

Här samlar vi information och kontaktuppgifter som har med din säkerhet att göra.

Varje institution vid universitetet ska ha en egen brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare. Samordning, utbildning, rådgivning och verksamhetsstöd i brandsäkerhetsfrågor erbjuds av Sektionen för säkerhet och miljö.

Brandsäkerhet 

Brandskyddsorganisation vid Institutionen för ämnesdidaktik: 

Brandskyddsansvarig

Christine Uhrlander
Tony Hansson

Brandskyddskontrollant

Alf Friberg
André Posmitny
Daniel Lindblom

Utrymningsledare - Arrhenius

Hus E plan 2

Anette De Ron
Lotta Billing

Hus E plan 3

Hendrik Van Steenbrugge
Karim Hamza

Hus E plan 5

Maria Nordlund
Veronica Palmgren

Hus P plan 3

Daniel Lindblom
Sofia Cedervall

Hus P plan 4

Lars Forsberg
Olga Fodérus
Stallet Lärare/personal på plats

Utrymningsledare - Södra huset

Hus E plan 9 Nils Larsson
Olle Fritzell
Paviljongen EF plan 1 Jan Wallinder
Paviljongen EF plan 2 Helén Lindholm
 • Sätt dig själv i säkerhet och vidta åtgärder för att förhindra eventuell ytterligare personskada.
 • Ring 112 och tillkalla ambulans, polis och brandkår.
 • Ring väktare 08-16 42 00

Bra att känna till vid allvarlig händelse vid Stockholms universitet

På denna sida