Verksamheten vid universitetet klassificeras på två olika sätt:

  • Kärnverksamhet: den utbildning och forskning som utgör universitetets uppdrag (här ingår också samverkan med det omgivande samhället).
  • Stödverksamhet: den verksamhet som stödjer de aktiviteter som kärnverksamheten bedriver.

Kärnverksamhetens intäkter och kostnader ska redovisas på så kallade kostnadsbärare. En kostnadsbärare är en avgränsad verksamhet i redovisningen som ska bära samtliga intäkter och kostnader – den ska med andra ord vara fullt finansierad. Kostnader inom en kostnadsbärare består både av direkta och indirekta kostnader och avser personal-, lokal-, drifts-, OH- och avskrivningskostnader, det vill säga alla kostnadsslag.

Kostnader inom stödverksamheten finns på universitets-, områdes-, fakultets- och institutionsgemensam nivå. De kallas för gemensamma kostnader, och avser också alla kostnadsslag här ovan. Dessa fördelas till kostnadsbärarna med direkta lönekostnader som bas och kallas då för indirekta kostnader. Kostnadsbärarna bär alltså samtliga direkta och indirekta kostnader.

Vid ansökningar av externa medel till forskning och utbildning ska en kalkyl som visar de direkta och de indirekta kostnaderna användas. Finansiären beslutar därefter om bidrag med ett visst belopp eller en viss andel av de sökta medlen. Om en finansiär inte beviljar hela finansieringen utan endast delar behöver universitetet bidra till finansieringen med andra medel (vanligen anslagsmedel).

Eftersom de gemensamma kostnaderna finansieras av kärnverksamhetens verksamhetsgrenar utbildning och forskning, ska också de gemensamma kostnaderna delas upp mellan dessa. Uppdelningen ska i princip ske efter hur kärnverksamheten nyttjar stödverksamheten. Där stödverksamheten nyttjas gemensamt och är svår att fördela används en schablonmetod.

I budgetarbetet ska gemensamma kostnader också klassificeras i olika funktioner och på alla nivåer.  Anledningarna är flera. Dels ska universitets- och högskolesektorn visa en enhetlig precisering och struktur för gemensamma kostnader, dels ska det vara tydligt vad kostnaderna består av. Statistik på de gemensamma kostnaderna i funktionerna ska sedan rapporteras in till SUHF varje år.

Vill du fördjupa dig ytterligare i modellen? Läs mer om SUHF-modellen här.