Varför bedriver vi projektet?

Rektor beslutade 2007 att införa den redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tillsammans med några finansiärer. Några av syftena med den s.k. SUHF-modellen är att uppnå en rättvisande redovisning, att tillämpa en modell som är gemensam med andra lärosäten och att öka finansiärernas förtroende. Modellen infördes 2009 på universitetet.

I dagsläget hanteras gemensamma kostnader olika inom universitetet vilket innebär att mycket tid läggs på att tolka modellen och det är svårt att på ett enkelt sätt få en rättvisande uppföljning av t.ex. externt finansierade projekt och en enhetlig ekonomisk bild inom universitetet. På sikt kan detta innebära att beslut fattas på felaktiga grunder och att syftet med SUHF-modellen inte kan uppnås. 

En enhetlig tillämpning av SUHF-modellen på universitetet syftar till att underlätta hanteringen av och stödja fördelningen av gemensamma kostnader och bidrar till tillförlitliga beslutsunderlag genom en tydligare och mer transparent redovisning.

Under översynsprojektet identifierades behov av att införa en effektiv och enhetlig hantering av gemensamma kostnader, tydliggöra hanteringen och att införa regelbundna utbildningar inom området till olika målgrupper.

Gå till information om internremissen

Bild: Nuläge, önskat läge och risker med att fortsätta


Öppna bilden i pdf (140 Kb)

Vad innebär det att vi ska införa en enhetlig tillämpning?

Innebörden av att införa en enhetlig tillämpning av SUHF-modellen är i korthet:

 • Gemensam definition av kärnverksamhet och stödverksamhet inom SU.
 • Gemensam definition av direkta och indirekta kostnader inom SU.
 • Automatisk enhetlig fördelning av gemensamma kostnader utifrån beslutad fördelningsbas (direkta lönekostnader).
 • Automatisk enhetlig bokföring av samfinansiering på respektive bidragsprojekt.

Pilotinstitutioner och referensgrupp

Pilotinstitutioner

Ett antal pilotinstitutioner har utsetts för att testa och utvärdera informationsmaterial, tillämpningar och arbetssätt för förändringar som genomförs inom ramen för Ekonomiprojektet. Pilotinstitutionerna reperesenterar alla fakulteter, vilket är viktigt för projektet för att kunna fånga upp olika behov och förutsättningar.

Följande pilotinstitutioner är utsedda:

 • Institutionen för kultur och estetik
 • Juridiska institutionen
 • Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
 • Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)

Referensgrupp

Till projektet finns även en referensgrupp knuten för att utvärdera den framtida tillämpningen.

Referensgruppen består av:

 • Marie Eriksson, controller Planeringssekretariatet
 • Anders Jigin, controller Naturvetenskapliga området
 • Maria Gärdelöv, controller Humanvetenskapliga området
 • Emma Geira, controller Humanvetenskapliga området
 • Sheila Norman Sharma, projektekonom Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd