Sammanfattning remissvar

Internremissen besvarades av sammanlagt 57 av 63 remissinstanser vilket motsvarar en svarsfrekvens på 90 procent. Högst svarsfrekvens har avdelningar inom Universitetsförvaltningen (100 procent).

Alla 57 svarande remissinstanser instämmer i huvudsak i de identifierade prioriterade utvecklingsområdena som framkommit under översynen och tillhörande målsättningar. Överlag har remissens innehåll och arbetssättet i översynsprojektet fått mycket positivt gensvar.

43 remissinstanser instämmer i de utvecklingsområden och målsättningar som beskrivs i remissen och har även kommenterat remissen eller projektet generellt, främst genom att förstärka specifika utvecklingsområden, behov och/eller målsättningar. Framför allt avser förstärkningarna behov av centralt anordnade utbildningar, uppdaterad information på medarbetarwebben, behov av uppföljning av kostnader på personnivå samt tydliga samarbets- och kommunikationskanaler. Båda områdena och Universitetsförvaltningen har lämnat ungefär lika stor andel kommentarer. Övriga 14 remissinstanser instämmer utan närmare kommentar.

Områdeskansliernas svar på remissen avviker till viss del från de övriga. De ställer sig i huvudsak positiva till de identifierade utvecklingsområdena och målsättningarna men förtydligar att områdes- och fakultetskanslierna arbetar på respektive nämnds/lednings uppdrag. De ser därför svårigheter att skapa enhetliga riktlinjer/rutiner och stöd inom alla delar inom ekonomiområdet som är gemensamma mellan områdena/fakulteterna.

En del generella synpunkter som inte kopplar till specifika utvecklingsområden eller målsättningar har även skrivits fram i remissvaren. Framför allt är det kommentarer om det kommande införandeprojektet, t.ex. att det kommer att krävas resurser och kompetens för att genomföra förändringar och behov av prioriteringar för ett lyckat genomförande.

Många av de mer generella kommentarerna förstärker även att de utvecklingsområden och målsättningar som framkommit i översynen behöver prioriteras.

Fortsatt arbete i ett införandeprojekt

Utifrån översynen kommer ett införandeprojekt att behöva prioritera fortsatta åtgärder för att kunna genomföra erforderliga förändringar i universitetets ekonomimodell samt upphandla och driftsätta nya ekonomiadministrativa system. En del av åtgärderna kommer att hanteras inom införandeprojektet, andra i linjeorganisationen. Beslut om vad som kommer att hanteras inom projektet kommer att fattas vid fastställandet av projektplanen.

Införandeprojektet kommer att påbörjas i början av 2020 och kommer liksom översynsprojektet involvera medarbetare inom olika enheter och funktioner genom fortsatt dialog.