Bakgrund och skäl för beslut

Under 2018-2019 genomfördes en översyn av universitetets redovisningsplan inom ramen för Ekonomiprojektet. Utifrån denna översyn identifierades behov av att förändra redovisningsplanen.

Universitetets nuvarande redovisningsplan infördes 1993 och har sedan dess kompletterats med bl.a. motpartsredovisning och redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader, den s.k. SUHF-modellen. För att redovisningsplanen ska vara aktuell och ändamålsenlig och för att tillgodose såväl externa krav som interna behov, har ett förslag till en ny redovisningsplan arbetats fram.

Beskrivning av Stockholms universitets nya redovisningsplan

Redovisningsplanen består av ett antal koddimensioner i en kontoplan och en objektplan.

Kontoplanen klassificerar olika typer av ekonomiska händelser, t.ex. bidragsinbetalningar eller inköp av kontorsmaterial och är obligatorisk vid extern rapportering, främst till statsredovisningen och årsredovisningen.

Objektplanen beskriver Stockholms universitets verksamhet i organisatorisk och funktionell struktur och används i första hand för interna behov av ekonomisk planering och uppföljning. Det finns dock dimensioner i objektplanen som krävs för att säkerställa externa krav, t.ex. uppföljning per finansiär, motpart och verksamhetsgren (utbildning/forskning).

Följande koddimensioner i redovisningsplanen kommer att gälla fr.o.m. 1 januari 2022:

Konto       Kostn ads-  
ställe
Projekt Verksam-
het
Finansiär Motpart Individ/
Anläggn.ID
Fri


Efter tilldelningsbeslut av nytt ekonomisystem som planeras i januari 2021, kan mindre justeringar komma att göras av koddimensionernas benämning eller användningsområde.

Ytterligare ett steg för att förenkla, förbättra och förtydliga

- Bitarna börjar verkligen falla på plats nu! Tidigare i höstas publicerade vi upphandlingen av ett nytt ekonomisystem och nu har vi ett beslut på plats om den nya redovisningsplanen. På samma sätt som inför upphandlingen, har vi arbetat med redovisningsplanen i dialog med medarbetare inom olika funktioner och roller på universitetet för att säkerställa att vi uppfyller externa krav och interna behov av ekonomisk information, säger projektägare Pia Grankvist.

- Nästa år blir ett spännande år då vi syr ihop säcken av alla delar inom Ekonomiprojektet. Nytt system, ny redovisningsplan och en effektiv och enhetlig tillämpning av SUHF-modellen. Projektets syfte är ju att förenkla, förbättra och förtydliga och vi ska givetvis göra allt vi kan för att stödja medarbetare inom universitetet på förändringsresan, både från projektet och från våra medarbetare på Ekonomiavdelningen, avslutar Pia.