Workshops

Öppna workshops

Intervjuer och möten

Omvärldsbevakning

Internremiss


Workshops

Arbetsgrupperna medverkar främst genom att kartlägga nuläge och identifiera förbättringar i de ekonomiadministrativa processerna i workshops. Arbetsgruppernas resultat har sedan stämts av med referensgrupper.

Följande områden har hanterats i workshops:

  • Hantera bidragsfinansierad forskning (från utlysning till avslut)
  • Hantera uppdragsforskning och -utbildning (från förfrågan till avslut)
  • Hantera anslagsfinansierad verksamhet (från regleringsbrev till uppföljning)
  • Hantera kundfakturor, rekvisitioner och övriga inbetalningar (från försäljning till inbetalning)
  • Köpa varor och tjänster (från beställning/inköp till utbetalning, ej upphandling)
  • Hantera anläggningstillgångar (från beställning/inköp till utrangering)
  • Bokslut och uppföljning på institution
  • Budget och prognos på institution

Öppna workshops

Projektet har bjudit in till öppna workshops där medarbetare har getts möjlighet att lämna synpunkter på förbättringar i de ekonomiadministrativa processerna.   

Intervjuer och möten

Projektet har via intervjuer och möten med referensgrupper gjort en översyn och utvärdering av:

Omvärldsbevakning

Förutom att utvärdera universitetets interna processer och tillämpningar har projektet kartlagt ett urval av andra lärosätens redovisningsplaner och ekonomiadministrativa system. Utvärderingen av universitetets redovisningsplan stäms av mot externa krav och interna behov så att såväl krav på extern rapportering som interna uppföljningsbehov tillgodoses.

Internremiss

Översynsprojektets syfte är att skapa samsyn inom universitetet av vad som krävs av universitetets ekonomimodell och ekonomiadministrativa system. Därför ges alla institutioner/motsvarande möjlighet att lämna synpunkter på prioriterade utvecklingsområden som identifieras av arbets- och referensgrupper samt målsättningar inför kommande införandeprojekt. Internremissen skickades 16 september till prefekter/motsvarande och avdelningschefer inom förvaltningen samt med kännedom till administrativa chefer.

Sista svarsdag var 21 oktober.