Universitetets ekonomimodell speglar universitetets organisation och verksamhet genom att beskriva hur ekonomisk planering, redovisning och uppföljning sker samt inom vilken organisatorisk nivå utifrån externa krav och interna behov. För att ekonomimodellen ska vara adekvat krävs att det finns aktualitet i modellen samt att de ekonomiadministrativa systemen på ett enkelt, tillförlitligt och säkert sätt kan processa och åskådliggöra den ekonomiska informationen. Universitetet är till sin struktur decentraliserat vilket ställer krav på ett väl fungerande administrativt stöd inom och mellan alla organisatoriska nivåer. 

Universitetets ekonomisystem, Raindance Classic, infördes år 1993 och har kontinuerligt uppdaterats genom åren. Universitetets nuvarande redovisningsplan infördes samma år och har sedan dess kompletterats med bl.a. motpartsredovisning och redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader, den s.k. SUHF-modellen. Raindance Classic är föråldrat och kommer inom några år inte att underhållas av nuvarande systemleverantör. Därför behöver ett nytt ekonomisystem implementeras vilket förutsätter att en utvärdering av nuvarande ekonomimodell och ekonomiadministrativa system, däribland ekonomisystemet, genomförs innan dess.

Mot bakgrund av ovan har ledningen för universitetet funnit att en översyn av universitetets ekonomimodell för att förbereda inför val av nya ekonomiadministrativa system är strategiskt viktigt och finns därför med som en av åtgärderna som beskrivs i Strategier för Stockholms universitet 2015-2018 och tillhörande åtgärdsplan.

Beställare av projektet, universitetsdirektör Eino Örnfeldt, beslutade 2018-02-01 att starta projektet. Projektet är ett universitetsgemensamt projekt och involverar medarbetare inom olika nivåer och funktioner.