Vad?

Universitetets ekonomisystem (Raindance Classic) och redovisningsplan infördes 1993. Under 2018-2019 görs därför en utvärdering av nuvarande ekonomimodell och ekonomiadmininstrativa system i ett översynsprojekt. Utvärderingen följs av ett införandeprojekt som bidrar till att genomföra nödvändiga förändringar genom att införa en ny ekonomimodell samt upphandla och implementera ett nytt ekonomisystem.

Varför?

Syftet med Ekonomiprojektet är att förenkla, förbättra och förtydliga det ekonomiadministrativa arbetet vid universitetet som helhet för att utgöra ett effektivt och sammanhållet verksamhetsstöd till utbildning och forskning.

Hur?

En förutsättning för ett lyckat införande är att involvera medarbetare inom universitetet för att identifiera behov och för att säkerställa att kunskap och erfarenheter tas tillvara. I både översynsprojektet och införandeprojektet medverkar medarbetare från både det lokala och centrala verksamhetsstödet i olika former av arbetsgrupper, referensgrupper och delprojekt.

När?

Ekonomiprojektet pågår under 2018-2022. Ny ekonomimodell och nytt ekonomisystem planeras att vara i drift med start i januari 2022.