Från översyn till införande 2018-2022


Översynsprojektet 2018-2019

Översynsprojektets syfte var att skapa samsyn inom universitetet av vilka förbättringar som behöver genomföras för ett effektivt och sammanhållet ekonomiadministrativt verksamhetsstöd. Översynsprojektet pågick under 2018-2019 med målet att sammanställa en utvärdering av universitetets ekonomimodell och ekonomiadministrativa system till efterföljande införandeprojekt.

Mer specifikt innebar det:

  • översyn av universitetets redovisningsplan och identifiera förändringar med målsättning att den är aktuell, ändamålsenlig och flexibel utifrån externa krav och interna behov,
  • kartläggning av ekonomiadministrativa processer och rutiner inom universitetet och identifiera förbättringar med målsättning att de utgör ett väl fungerande ekonomiadministrativt verksamhetsstöd och
  • kartläggning av universitetets nuvarande ekonomiadministrativa system och identifiera krav och behov med målsättning att systemstödet är användarvänligt, tillförlitligt och säkert samt stödjer ekonomimodellen.

Läs mer om översynsprojektet.

Införandeprojektet 2020-2022

Införandeprojektet ska bidra till att genomföra nödvändiga förändringar utifrån översynen och beräknas pågå 2020-2022. Fokus är att implentera ett nytt ekonomisystem samt att införa förändringar i universitetets ekonomimodell, d.v.s. införa en ny redovisningsplan och en effektiv och enhetlig tillämpning av SUHF-modellen. Driftsättning av system planeras att ske med start i början av 2022.

Övergripande tidplan


2020

  • Utveckling av redovisningsplan och tillämpning av SUHF-modellen i dialog med arbets-/referensgrupper inom universitetet.
  • Kravspecifikation och upphandling av nya ekonomiadministrativa system i dialog med arbets-/referensgrupper inom universitetet.

2021

  • Utbildning i förändrad redovisningsplan och tillämpning av SUHF-modellen för berörda medarbetare.
  • Utbildning i nytt ekonomisystem för berörda medarbetare.

2022

  • Driftsättning av nytt ekonomisystem.
  • Fortsatt utbildning i ekonomimodell och ekonomisystem.