• Genomföra upphandlingar över direktupphandlingsgränsen
  • Genomföra intern och extern uppföljning på upphandlings- och inköpsområdet
  • Tillhandahålla mallar, rutiner och processbeskrivningar
  • Ge stöd till inköpskoordinatorer, verksamheter och beställare gällande upphandlings- och inköpsfrågor
  • Utbilda och informera
  • Handlägga överprövningsärenden
  • Ge stöd vid leverantörstvister
  • Administrera e-handelsportalen
  • Administrera upphandlingssystemet med tillhörande avtalskatalog