Beskrivning av tjänsten

 • TimeEdit är ett schema- och lokal/resursbokningssystem för samtliga institutioner och avdelningar på Stockholms universitet.
 • Personal och studenter ser scheman genom en gemensam webbvisning. 
 • Olika typer av resurser (t.ex. lokaler, kurser och utrustning) bokas i ett system.
 • Webbokning av lokaler samt utrustning för studenter och medarbetare.
 • Statistiska data för alla typer av bokningar i systemet, t.ex. lokalbeläggning.
 • Debitering av centrala lokaler sker direkt i systemet.
 • Förplanerings- och tjänsteplaneringsverktyget PlanEdit.

Målgrupp

Medarbetare, studenter och presumtiva studenter.

Tjänsten innefattar

 • Bokning och schemaläggning av resurser (t.ex. kurser, lokaler, personal, studentgrupper och utrustning) via klient eller webbokning på TimeEdit webb för alla medarbetare och studenter på SU. Klientanvändare loggar in med TimeEdit-konto efter utförd utbildning. Studenter och personal loggar in på någon av ingångarna på TimeEdit webb med universitetskonto för bokning av t.ex. grupprum och konferensrum.
 • Visning av scheman för studenter och personal syns via TimeEdit webb eller på den centrala schemasidan. På den centrala schemasidan visas scheman för de kurser studenten är registrerad på innevarande termin och personal ser scheman hur de är bokade i TimeEdit. Inloggning sker via universitetskontot.
 • Personal kan skriva in läshänvisningar och fritexter på scheman när de loggat in med sitt universitetskonto på TimeEdit webb. Behörighet är på institutionsnivå.
 • Debitering av centrala lokaler som sker av systemadministratören. Det går att få ut debiteringsunderlag e-postad till sig för de som önskar det.
 • Möjlighet att få ut statistik av bokade resurser (t.ex. lokalbeläggning) finns för medarbetare i TimeEdit webb eller via beställning till timeedit.support@su.se
 • Support och utbildning för de som använder systemet.
 • Rätt och uppdaterad data i och med integrationer med andra system som Ladok och Sukat.
 • Inläggning av data som inte hämtas via integrationer.
 • Integrationer mellan TimeEdit och FastReg.
 • Förplanering och tjänsteplanering i PlanEdit som hämtar data från TimeEdit. De två applikationerna kan samverka med varandra genom att schemalagda timmar automatiskt kan hämtas in till TimeEdit utifrån planering i PlanEdit. 

Support på tjänsten

För supportfrågor e-post: timeedit.support@su.se

Exempel på frågor: 

 • Användarstöd, utbildningar, bugghantering, förbättringsförslag, inläggning av resurser för klientanvändare.
 • Scheman på  http://schema.su.se, prenumerationer av scheman.
 • Webbokning.
 • Lägga in läshänvisningar och information i scheman för personal.
 • Externa och interna bokningsförfrågningar (som inte kan hanteras av TimeEdit-användare på institutionerna). 
 • Debitering- och  statistikförfrågningar. 

Klientanvändare med Arbetsplatstjänsten ska vända sig till Helpdesk vid felavhjälpning av Java samt nedladdning av klient om du har Mac. Se Serviceportalen under mina guider och administration. 

Tillvalstjänster

Det finns inga tillvalstjänster.

Beställning och leverans

 • För anmälan till utbildning i TimeEdit klient, kontakta timeedit.support@su.se. Utbildning sker efter behov.
 • För inläggning av resurser i TimeEdit klient, till exempel lokaler, undervisningstyper och ändamål sker via e-post till timeedit.support@su.se
 • För nedladdning av TimeEdit klient se Serviceportalen (gäller endast för Arbetsplatstjänsten). Nedladdning av klient rekommenderas endast till de som har en Mac-dator, övriga kan köra klienten i webbläsare. 
 • Beställning av PlanEdit sker via Serviceportalen.

Priser

 • TimeEdit är kostnadsfritt för de institutioner och avdelningar som använder systemet. TimeEdit finansieras genom uthyrning av centrala lokaler.
 • PlanEdit bekostas av respektive institution som önskar använda det. Priserna bygger på antalet helårsstudenter.

Miljöfördelar

Besparing av papper då scheman visas digitalt.

Information om tjänsten

Mer information om tjänsten finns på Medarbetarwebben. Där finns FAQ:er, utbildningsmaterial, prislistor, information om webbutsökningar samt aktuell information om systemet. Informationen riktar sig främst till universitetets medarbetare.