Beskrivning av tjänsten

Arbetsplatstjänsten erbjuder en komplett datorarbetsplats där hårdvara och mjukvara med tillhörande support ingår. Arbetsplatstjänsten ger en smidig tillgång till centrala IT-tjänster som t.ex. Printomat, e-post och lagring.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Arbetsplatstjänsten är en komplett arbetsplats inkluderande såväl hårdvara som mjukvara. Arbetsplatstjänsten är en central tjänst vilket innebär att den lokala administrationen minimeras.

Arbetsplatstjänsten innefattar bland annat följande:

 • Support under ordinarie arbetstid
 • Hårdvara som byts ut efter 36 månader
 • Certifierade datormodeller för Windows och Mac
 • Antivirusskydd samt skydd mot skadlig kod
 • Standardiserade och centralt distribuerade programvaror
 • Hårddiskkryptering med BitLocker
 • Automatiska uppdateringar av operativsystem och program
 • Automatisk anslutning till Printomat, hemkatalog och gemensamma mappar
 • Möjlighet till säker fjärranslutning med VPN (kostnadsfri tilläggstjänst)

För att säkerställa tjänstens kvalitet förbehåller IT-avdelningen sig rätten att definiera kraven på hårdvaran och mjukvaran.

Mer information om paketerade programvaror och mjukvara

Support på tjänsten

Support erbjuds av Helpdesk via Serviceportalen. Ofta kan felavhjälpning göras via fjärrstyrning vilket gör att du snabbt får hjälp med ditt problem.

Exempel på support som ingår:

 • Ominstallation/felsökning vid problem med operativsystem
 • Distribution av standardprogram
 • Anslutning till nät på Stockholms universitet
 • Felsökning av Printomat, gemensam fillagring, tjänsten e-post
 • Hjälp med anslutningar till övriga tjänster (t.ex. Box, Ladok)
 • Rådgivning vid köp kringutrustning kopplat till tjänsten

Felanmälan av hårdvara görs till Helpdesk. Hårdvaran kan sedan hämtas upp av personal på IT-avdelningen eller lämnas in till Helpdesk. Helpdesk ansvarar för felanmälan till leverantören. Lånedator erbjuds under tiden ordinarie dator är på reparation.

Tilläggstjänster

Olika typer av kringutrustning kan direktanslutas till arbetsplatsdatorn. I mån av tid och möjlighet kan Helpdesk bistå med assistans mot timdebitering.

Användare har möjlighet att vara lokal administratör på sin egen dator. Beställningen ska dock godkännas av prefekt/motsvarande då lokal administrationsbehörighet innebär en förskjutning av ansvaret för den lokala datorn från IT-avdelningen till den lokala användaren. En användare med lokala administrationsmöjligheter är helt enkelt mer exponerad för de risker och hot som finns på internet idag. Den ökade behörigheten leder därför till en något mer begränsad support där Helpdesk felsöker i max 20 minuter innan de erbjuder ominstallation.

Ett stort antal licensierade programvaror finns för distribution. Helpdesk assisterar med installation antingen via fjärrverktyg eller genom central distribution under förutsättning att programvarulicens finns.

Beställning och leverans

Beställning av Arbetsplatstjänsten görs av behörig beställare via Serviceportalen. Institutionen/motsvarande behöver ha en utsedd kontaktperson på institutionen som ansvarar för frågor kring Arbetsplatstjänsten.

Utsedd person på institutionen/motsvarande ansvarar för Arbetsplatstjänsten gentemot IT-avdelningen och andra interna eller externa aktörer och ska, på förfrågan, kunna redovisa vem som som har tilldelats en specifik dator (eller annan hårdvara) och var den finns placerad.

Beställningsformulär i Serviceportalen

Pris

Kostnaden för tjänsten är 3200 kr/år och hårdvarukostnaden varierar beroende på vald datormodell (prislistan kommer uppdateras inom kort med anledning av nytt avtal). Båda delarna av tjänsten debiteras månadsvis. 

Om institutionen/motsvarande önskar säga upp avtalet innan avtalsperioden på 36 månader löpt ut debiteras institutionen/motsvarande för hårdvarudelen av tjänsten under den återstående avtalstiden.

IT-avdelningen förbehåller sig rätten till prisjusteringar vid oförutsedda händelser i omvärlden.

Miljöfördelar

Genom att använda Arbetsplatstjänsten får du även tillgång tjänsten för fjärranslutning (VPN). Den tjänsten gör det möjligt att med hjälp av en bärbar dator flytta ditt kontor utanför universitetets väggar. Detta värnar om miljön i aspekten att det inte längre behövs två datorer som är igång hela tiden, en hemma och en på jobbet – utan det räcker med en dator som du enkelt tar med dig. Utöver detta följer vi universitetets policy för grön IT och ser till att avveckling av hårdvara sker på ett miljövänligt sätt.

Viktigt att veta om tjänsten

Användning utanför universitetets nätverk

Applikationsdistribution erbjuds inte när man befinner sig utanför universitetets nätverk. Detsamma gäller för hjälp via fjärrstyrning. Användaren ansvarar för att datorn kopplas in på universitetets nätverk minst var sjätte månad, alternativt använder tjänsten Fjärranslutning (VPN) som ingår i tjänsten. Detta av licensmässiga skäl och för att erhålla nödvändiga uppdateringar.

Säkerhetskopiering

Användaren ansvarar för att spara dokument och data i hemkatalogen eller på annan central plats. Det finns idag inget stöd för automatisk säkerhetskopiering av lokalt sparad data. IT-avdelningen rekommenderar därför starkt att dokument och data sparas på centrala enheter.

Uppsägning av avtal i samband med förlust eller skada

Om en dator som ingår i Arbetsplatstjänsten blir stulen eller går sönder på grund av oaktsamhet (t. ex. om den tappas i golvet) är det institutionen/motsvarande som ansvarar för att datorn ersätts. Institutionen får betala uppskattat restvärde och kvarvarande månader, och därefter beställa en ny dator. Du hittar mer information om hur du ska gå tillväga vid stöld/förlust på länken längst ner på sidan.

Hårdvarufel som inte omfattas av garantin

För fel på hårdvaran som inte omfattas av garantin ansvarar respektive institution/motsvarande för ev. reparationskostnader.

Om datorn byter användare

Om en dator ansluten till Arbetsplatstjänsten byter användare under tiden som datorn är i bruk är ominstallation ett krav. Detta på grund av att alla licenser är personliga.

Information av tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen