För Stockholms universitet är informationsteknik, allmänt benämnd IT, en viktig och nödvändig del av verksamheten. Tekniken utvecklas ständigt och erbjuder nya funktioner och lösningar som ofta underlättar och effektiviserar vårt arbete. IT kan också användas för att minska universitetets miljöpåverkan genom alternativa mötesformer, optimerad logistik och energistyrning för att nämna några områden. Det handlar då om att ersätta och effektivisera aktiviteter inom universitetet som påverkar miljön.

IT påverkar också miljön direkt genom användning av resurser, energi och kemikalier vid tillverkning, användning och hantering av uttjänt hårdvara. Även här finns mycket att vinna på att se över rutiner för inköp, drift och användning samt återvinning av såväl hårdvara som mjukvara. Båda dessa områden – den miljöpåverkan som direkt följer av IT och hur IT kan vara en lösning och användas för att begränsa miljöpåverkan allmänt inom universitetet.

Hållbar IT är ett nyckelbegrepp som kommer att återkomma ju mer Ledningssystemet för hållbar IT utvecklas inom universitetet. Hållbar IT omfattar miljöförbättring av IT och miljöförbättring med IT.

Rektor har den 21 november 2013 beslutat om en policy för Grön IT och denna policy kommer att utgöra toppdokumentet i det kommande ledningssystemet för hållbar IT.

Ledningsystem för hållbar IT baseras på Svensk standard SS 895400:2014. Denna standard fokuserar på miljöpåverkan inom organisationens alla områden där IT kan användas effektivt för att minska denna påverkan. Den fokuserar även på IT:s egen miljöpåverkan och hur denna i sin tur kan begränsas.


Standarden ger inte vägledning till metoder och åtgärder som inte har en koppling till IT.