Bakgrund

Under våren 2021 genomfördes en förstudie som rekommenderade ett införande av Inspera i kombination med bra stöd från CeUL, support-organisation vid IT-avdelningen och tentamensservice, för att stärka Stockholms universitets förmåga till Digital examination.

Syftet med detta projekt är att verkställa de åtgärder som rekommenderades i förstudien och som arbetsgruppen, och delportföljen för lärandestöd enhälligt står bakom.

Införandeprojektet kommer låta ett antal pilotinstitutioner implementera verktyget under hösten. Efter årsskiftet år 2021/2022, när projektet avslutats och lämnats över till förvaltning, så kommer fler institutioner få möjlighet att ansluta sig under ordnade former. I fas ett ligger fokus på hemtentamen, och därefter salstentamen när tekniska förutsättningar för det finns på plats.

Projektidé

Projektet bidrar till att incitamenten för att genomföra digital examination är stora även efter vi återgått till undervisning på campus genom att kostnaden för förvaltning läggs på grundfinansieringen.

Projektet bidrar till att lärare har större frihet att konstruera digital examination genom att införa ett verktyg med långt fler funktioner för att konstruera examina och stödja lärare med bra bildning i hur de bäst använder det i sin undervisning.

Projektet bidrar till större rättssäkerhet genom att all examination i verktyget är anonymiserad. Projektet bidrar till effektivisering av administration av examination genom att integrera med Ladok, och UrKund, synkronisera organisationsträd och användare från kontohantering och tillämpa funktioner i verktyget som underlättar administration.

Projektet bidrar till användarvänlig och kontrollerad kommunikation mellan lärare, tentamensvärdar och studenter genom att nyttja de funktioner som verktyget tillhandahåller för kommunikation under examination.

Projektorganisation

Styrgrupp

 • Joakim Edsjö, delportföljansvarig och ordförande i styrgrupp införandeprojekt Inspera Ulrika Grevén, delportföljsamordnare
 • Mikaela Nyström, Studentrepresentation – för att se till att studenters rättigheter tillgodoses i utfallet av projektet
 • Maria Weurlander, CeUL – övervaka så att utfallet av projektet håller hög kvalitet i didaktik, pedagogik och metodik
 • Cathrine Waldenvik, Fastighetsavdelningen – övervaka utfallet av projektet fungerar för tentamensservice

Referensgrupp 

H-området

 • Gunnar Wettergren, DSV
 •  Asnate Maddalo, Juridicum

N-området

 • Professor Niklas Janz, Zoologiska institutionen
 • Universitetslektor Samuel Lundqvist, Matematiska institutionen

Studentrepresentation

 • Mikaela Nyström

Projektgrupp

 • Projektledare – Markus Forslund (projektledare) och André Steinthorsson (assisterande), IT-avdelningen
 • Utbildning (CeUL) – för att säkra pedagogik/didaktik Stefan Karlsson (Christine Storr, Ola Palm och Thashmee Karunaratne)
 • Tentamensservice – Camilla Persson, Tentamenshandläggare, Fastighetsavdelningen
 • Kommunikatör – Mia Söderbärj, IT-avdelningen
 • Supporttekniker – Mirza Seleskovic (supportartiklar, support, möten etc.)
 • Stockholms universitetsbibliotek – Pontus Larsson (kvalitetssäkring av gallringsscript, och kravställan för e-arkiv)
 • IT-arkitekt, Ulf Färjare, IT-avdelningen
 • Ladok, Nicole Wickman

Pilotinstitutioner

 • Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
 • Institutionen för organisk 
 • Teoretisk Filosofi 
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Juridiska institutionen
   

Projektets tidplan

Projektet beräknas löpa under perioden september 2021 - februari 2022.