Om webbprojektet Webb2021

Varför gör universitetet om sin webb?

För att det är den enskilt viktigaste kommunikationskanalen som börjar ha många år på nacken. Mycket har hänt inom webbområdet på de dryga sju år sedan webben gjordes om sist: besökarnas användarbeteenden och användning av mobila plattformar har förändrats, nya lagar och förordningar kring förbättrad tillgänglighet har tillkommit och vi behöver bli bättre på att kunna återanvända information från olika datakällor istället för att återskapa samma information på olika ställen. Undersökningar, utredningar och intervjuer visar också på att vi behöver se över innehåll och navigationsstruktur för att bättre möta besökarnas behov och för att underlätta arbetet för våra redaktörer. Allt detta sammantaget gör att vi nu omskapar webben.

Vilket är syftet med webbprojektet?

Universitets webb ska kommunicera utbildning, forskning och samverkan på ett dynamiskt och gränsöverskridande sätt.

Detta ska vi åstadkomma genom att:

 • Bygga broar mellan målgrupper, ämnen och organisatoriska enheter
 • Knyta ihop forskning och utbildning
 • Aktuellt och relevant innehåll ska vara enkelt att hitta och förstå
 • Redaktörer ska ha ett bra organisatoriskt och tekniskt stöd
 • Innehåll ska presenteras på ett tydligt, snabbt och tillgängligt sätt

Hur ser tidsplanen ut?

Tidplan Webb2021

Förarbeten kring projektet skedde under 2017. Utbildningsinformation i dess olika delar är det som projektet sedan först hanterar och därefter forskning och samverkan samt övrigt innehåll. Målsättningen är att alla webbplatser inom universitetets publiceringsverktyg ska vara omgjorda senast 2021*.

*Projektets finansiering beslutas i ordinarie budgetprocess för IT-utveckling varför tidsplanen i nuläget endast är preliminär.

Webbredaktörer i Polopoly

Vad förväntas av mig som webbredaktör i Polopoly?

Det du först blir involverad i är den utbildningsinformation som finns på din webbplats. Som ansvarig huvudredaktör för din instititution/enhet förväntas du:

 • kunna delta i den inventering av utbildningsinformation vi påbörjar direkt före eller efter sommaren 2018.
 • att med stöd av resurser från Samverkansavdelningen inventera, rensa och flytta den utbildningsinformation som är specifik för er institution/enhet. En mer detaljerad tidsplan kommer att tas fram individuellt i dialog med respektive institution/enhet.

Vad finns för stöd att få?

Samverkansavdelningen kommer löpande under projektet att erbjuda hjälp och stöd till de redaktörer och institutioner som önskar med syfte att göra övergången så smidig som möjligt. Exempel på detta är:

 • Informationsträffar med prefekter, administrativa chefer, studierektorer, kursansvariga m.fl.
 • Praktisk hjälp med att inventera, rensa och flytta innehåll.

Prefekter och chefer

Vad förväntas av mig som prefekt/chef?

 • Ta del av aktuell projektinformation som berör din verksamhet och webbredaktörernas arbete.
 • Ge nuvarande webbredaktörer möjlighet att lägga tid på att inventera, rensa och flytta den utbildningsinformation som är specifik för er institution/enhet. En mer detaljerad tidsplan kommer att tas fram individuellt i dialog med respektive institution/enhet. Stöd för redaktörerna kommer även att erbjudas av Samverkansavdelningen.
 • Ge framtida webbredaktörer tid och förutsättningar för att göra ett bra jobb utifrån de krav som nya lagar ställer på våra webbplatser.

När ska min institution/enhets innehåll flyttas?

Målsättningen är att alla webbplatser ska vara flyttade till de nya mallarna innan utgången av 2021. För att successivt kunna justera och mäta om de nya mallarna och funktionerna har avsedd effekt lanserar vi mallarna successivt. 

Först ut är utbildningsinformation och därefter följer information om forskning och samverkan. En mer detaljerad tidsplan kommer att tas fram individuellt i dialog med respektive institution/enhet.