Vi lägger löpande in svar på de frågor som kommer in till projektet och lägger in dem på den här sidan. Har du något du undrar över? Mejla din fråga här!

 

”Om utbildningen” är inte en bra rubrik, kan ni ändra till ”Om kursen” och ”Om programmet” istället?

Detta är under utveckling.

Hur ska vi lägga in litteraturlistorna?

SISU kommer att utvecklas för att där kunna lägga in information kopplade till utbildningstillfällen: kursbeskrivning, kurslitteratur, betygskriterier, schema (om man inte vill eller kan visa automatgenererat schema från TimeEdit) samt ev. annat informationsdokument. Under en mellanperiod kommer dessa att kunna läggas in på kurs- och programsidor via Polopoly.

Går det att lägga in lärarbemanning på kurssidorna?

I högerspalten på kurs- och programsidor ligger tillfällesspecifik information och där kommer man att kunna ladda upp dokument via SISU, som är kopplade till respektive utbildningstillfälle.

Kommer man att kunna lägga in egna länkar i texter?

Ja.

Är det samma målgrupp för de svenska och de engelska texterna på en ämnessida?

Den primära målgruppen är presumtiv student som är nybörjare i ämnet. Vad gäller text på svenska respektive engelska, kan dock behoven skilja sig åt mellan olika ämnen – beroende på utbildningarnas typ och nivå som erbjuds engelsktalande/internationell målgrupp

Frågor angående ämnen:

I samband med arbetet med de nya ämnessidorna har det uppstått många frågor kring just ämnen. Vi hänvisar till fakulteterna och utbildningsledare, som äger denna fråga.

Går det att gruppera kurserna i listan på ämnessidan, t.ex. sommarkurser, kvällskurser?

Vi tittar just nu på möjliga lösningar för att visa kurser och program på ämnessidan på bästa sätt.

Hur pratar Polopoly och Athena med varandra?

Polopoly och Athena talar inte med varandra, däremot kommer information kring utbildningar som ligger i SISU att kunna hämtas in av både Polopoly och Athena.

Vad innebär nya webben för institutionswebbarna? Ska de bantas?

Tanken är att fakta kring kurser och program (ibland kallade kurshemsidor) som nu finns på institutionswebbar, istället ska visas på de centrala kurs- och programsidorna. Beroende på typ av information, läggs denna in i SISU (utbildningsfakta, dokument som bör kunna hämtas av andra system) och i Polopoly (redaktionellt material).
Generell information kring utbildning samlas och visas endast på su.se och su.se/english, för att undvika dubbelpublicering.
Lokal och specifik utbildningsinformation utreds under våren vad gäller innehåll och placering på nya sidor.

Vad händer med våra kurssidor i Fastreg? Ska de ersättas eller ska informationen ligga på båda sidorna?

Vi kommer inte att på de nya kurs- och programsidorna visa information från olika studieadministrativa system som används, endast från SISU och Polopoly. Det går såklart att fortsätta använda egna system men för att underlätta för presumtiva studenter att hitta nödvändig information på ett samlat informationsställe, förordar vi att man även kompletterar de nya kurs- och programsidorna med denna. Det pågår just nu sonderingar för att ta fram ett universitetsgemensamt studieadministrativt system.

Hur kommer vi att kunna visa kurser inom program?

Det är något vi utvecklar i nästa steg. Troligtvis med integrerad koppling till LADOK.

Hur ska behörigheterna fungera för att få rättigheter att lägga upp information på kurs- och programsidorna?

I SISU gäller liksom tidigare behörighet kopplad till ansvarig institution och vi arbetar på samma lösning för Polopoly.

Hur blir våra chefer informerade om planerna på nya arbetsprocesser för webben?

Prefekter har fått information vid prefektmötena och administrativa chefer och alla medarbetare som på olika sätt arbetar med studieinformation har inbjudits till dessa informationsmöten. Kommunikationsnätverket (som inbegriper våra webbredaktörer) får alltid information. Vi kommer att fortsätta informera och kommunicera via olika typer av informationsmöten, via nyhetsbrev och via våra projektsidor på su.se/webb2021.

Hur hanteras doktorander, utbytesstudenter och uppdragsutbildningar på de nya utbildningssidorna?

Endast vissa kurser för doktorander finns i nuläget i SISU, det finns ingen planerad utveckling just nu i SISU för detta. Riktad information för utbytesstudenter och uppdragsutbildningar är något vi kommer att titta på längre fram.

Hur ska kopplingen mellan utbildning och forskning se ut?

Detta kan ske genom olika tekniska lösningar, t.ex. taggning och visning i sökresultat i en kommande ny söksida. Detta sker när vi har kommit längre i fasen med forskning och samverkan under 2020. Men i och med nästa steg med sidor för intresseområden och ämnen kommer information om forskning inom ett ämne att kunna läggas in på ämnessidor.

Det behövs bättre information om vilka förväntningar vi ska ha på Athena, att Athena inte är ett nytt Mondo.

All information kring Athena finns att läsa på su.se/athena. Det anordnas också allmän demonstration av Athena och grundläggande funktioner varje tisdag kl. 13-14 i Skära villan. Ingen föranmälan.

Kommer Medarbetarwebben att finnas kvar? Hur ska vi lösa intranätbehovet?

Det här projektet innefattar inte Medarbetarwebben i nuläget. Den förstudie kring webbpubliceringssystem och personaliserad information för medarbetare och studenter som sker under våren 2019 är tänkt att ge svar på möjliga lösningar kring detta.

Hur ser tidplanen ut för den centrala utbildningsinformationen?

Arbete med nya mallar, strukturer och funktioner för artiklar m.m. (alltså andra sidor än kurs- och programsidor samt sidor för intresseområden och ämnen) planeras till mars/april för testning. Arbete med redaktionellt innehåll (inventering och bearbetning) sker parallellt under våren och lansering av ny utbildningsingång på su.se och su.se/english sker antingen före sommaren eller till höstens ansökningsomgång.

Ska vi fortsätta med Polopoly? Hur ser tidplanen ut för nytt CMS?

Det finns inget planerat byte av webbpubliceringssystem. Förstudien vi gör innebär bland annat en översyn över nuvarande och kommande behov och krav på ett webbpubliceringssystem, vilket är något som kontinuerligt alltid genomförs vad gäller system. Även vid ett eventuellt framtida byte, kommer innevarande CMS finnas kvar parallellt under lång tid.

Gäller alla tidplanerna även för engelsk webb?

Ja. Dock kommer vi till viss del att arbeta med struktur och redaktionellt innehåll separat; att arbeta mot målgruppen internationell student skiljer sig från nationell student.

Varför kan man inte filtrera på institution på nya söksidan?

Vid framtagandet av den nya söksidan togs inte alla filter med vid start, bland annat på grund av komplexiteten. Filter för institution är mycket platskrävande (på SU finns just nu 50 utbildningsinstitutioner) och vi tittar just nu på hur institutioner kan hänvisa till de egna utbildningarna. Det vi vet är att vi kommer att ta fram specifika, nya listelement som kan infogas på den egna webbplatsen. Vi återkommer när vi vet mer kring detta.

Kommer ni att lägga in vidareutbildning som filter?

Vi kommer att fortsätta titta på behov som finns av de filter som fanns i det tidigare SISU-söket och nya filter.

Vilka ska vara med i behovsinventeringen för de nya utbildningssidorna?

För sidor med utbildningsinformation (alltså inte sidor för kurser, program, intresseområden samt ämnen) kommer förvaltningsavdelningar (särskilt Studentavdelningen) samt utbildningsinstitutioner och motsvarande medverka. Självklart även presumtiva och befintliga studenter.

Hur kan vi börja förbereda vårt arbete för nya webben redan nu?

Vi kommer att gå ut med mer information när det närmar sig att börja berika kurs- och programsidor. Arbete med annan studieinformation återkommer vi om. Men tänk gärna på nedan, som vanligt:Fortsätt arbeta med era texter och tänk på att målgruppsanpassa och ha så korta och tydliga texter som möjligt.

  • Titta gärna i Google Data Studio för att se om era artiklar blir lästa.
  • För att förbättra sökresultaten ska du använda granskningsfunktionen för att avpublicera eller godkänna artiklar som är äldre än 1,5 år.
  • Börja undersöka om det finns lämpliga personer – studenter, lärare och forskare – som kan intervjuas, både för artikel och ev. video.

Hur vet vi hur många som söker via vårt utbildningssök kontra hur många som söker via Google?

Vi kan se hur många som kommer in på våra kurs- och programsidor i Google Analytics.

  • Ca 4 miljoner sidvisningar per år
  • Knappt 70 % från Sverige
  • Därefter i fallande ordning: USA (2,4%), Tyskland (2,2%), Storbritannien (1,9 %), Indien (1,8 %), Finland (1 %), Italien (1 %), Bangladesh (1 %), Spanien (0,9 %), Nederländerna (0,9 %)...

Hur kan vi länka från våra institutionssidor till de nya kurs- och programsidorna?

Liksom för tidigare SISU-sidor, är det kurser och program som har publicerade tillfällen i SISU som visas med de nya sidorna. Du kan länka dit med tidigare länkadress till SISU: [https://sisu.it.su.se/search/info/kurskod eller programkod] (viktigt med versaler i koden), länken omdirigeras då till nya sidan. Detta kommer att fungera en tid framöver, vi informerar i god tid när vi tar bort denna möjlighet (vi vill inte gamla icke-fungerande webbadresser finns kvar i systemen). Alternativt söker du fram utbildningen i nya utbildningssöket och kopierar länkadressen i adressfältet för den sidan.

Vad gäller kurser och program utan publicerat tillfälle, kan du lägga in länken [https://sisu.it.su.se/search/archive_info/KURSKOD eller PROGRAMKOD]

Hur viktiga är nyckelorden i SISU för de nya kurs- och programsidorna?

Just nu letar sökmotorn i kurs- och programnamn samt beskrivningstext. Vi kommer att skapa kopplingar med SISU så att vi även kan fånga upp dessa nyckelord.

Kan man filtrera på svenska resp. engelska program?

Filtret ”För internationella studenter” finns kvar.

Kommer man att kunna komplettera med material i SISU, till exempel kursbeskrivningar, även för äldre utbildningar/utbildningstillfällen?

Ja, det kommer man att kunna göra.

Kan man ha flera schemalänkar på en kurssida?

Ja, det kommer man att kunna ha.

Kan man koppla flera institutioner till en kurssida?

Som systemet är nu finns enbart en ansvarig institution. Det finns inga planer just nu på att ändra detta.

Hur fungerar sidan på mindre skärmar?

Bra, den är väl anpassad för mobil och surfplatta.

Valda filter stannar inte kvar när man klickar på bakåtknappen från en kurssida.

Webbläsare ändrar ibland sin kod för hur den läser av webbplatser och därför kan det i vissa versioner av webbläsare fungera sämre. Vi testar de mest använda webbläsarna kontinuerligt för att de ska fungera med våra webbplatser.

Filtret ”För internationella studenter” ligger för undanskymt och behöver även förklaras.

Vi kommer att kontinuerligt göra förbättringar på våra nya sidor och detta är något vi kommer att titta på. Det här problemet gäller särskilt för den engelska utbildningssöksidan. Vi kommer att titta på hur vi kan anpassa den engelska utbildningssöksidan så att den anpassas bättre till internationella besökare.

Engelska utbildningssöksidan ger för många träffar. Man tror att SU ger 2929 utbildningar på engelska.

Alla utbildningar har en motsvarande engelsk sida. Och liksom den svenska utbildningssöksidan har den engelska sidan inte heller några filter inlagda som utgångsvärde, därför visas alla utbildningstillfällen även här. Vi tittar på hur vi kan lösa detta, eventuellt genom att lägga in ett filter som utgångsvärde och vilket filter som i så fall är bäst lämpat.

När man på antagning.se eller universityadmissions.se klickar på länk till utbildningen hamnar man på innevarande termin

Du anger denna länkadress i SISU. Med den generella, tidigare länkadressen hamnar besökaren på utbildningstillfället för innevarande termin på våra kurs- och programsidor, men kan ändra termin genom att klicka på terminsväljaren. Vill du dirigera besökaren till det exakta utbildningstillfället, lägger du i SISU in den specifika länken till utbildningstillfället (hittas i adressfältet i webbläsaren).

Nu står det att tillfällen för HT2018 är öppna för sen anmälan (orange prick) fast det bara är tillfället för VT2019 som är det.

Det här är också något som hämtas in från SISU och så har varit fallet även tidigare. Just nu finns ingen möjlig teknisk återkoppling vi kan använda från antagning.se (ett arbete som måste göras från det systemets sida) men när denna finns kommer vi att kunna utveckla detta och visa korrekt information.