IT-access är bastjänsten för IT för alla universitetets medarbetare. Avgiften baseras på antal anställda och deras sysselsättningsgrad, samt antal gäster (personer som nyttjat universitetets gemensamma nätresurser och därför varit registrerade i SUKAT). Avgiften för respektive institution/motsvarande baseras på aktuella data från HR-systemet i oktober/november 2021 och debitering sker vid tre tillfällen under 2022, i april, augusti och december. Preliminära debiteringsunderlag för respektive institution/motsvarande skickas ut i början av december.

Fr. o. m. den 1 januari 2022 höjs priset på IT-access. Anledningen till prisjusteringen är flera. IT-avdelningen har fått ett utökat uppdrag rörande IT- och informationssäkerheten på universitetet vilket kräver investeringar i olika säkerhetslösningar. De av rektor beslutade obligatoriska delarna i IT-access som införts de senaste åren har lett till ökade licenskostnader som IT-avdelningen har legat ute med. Det kommer framgent att krävas ytterligare investeringar kopplade till säkerhet, bland annat ett nytt behörighetssystem då det gamla inte uppfyller de säkerhetskrav som ställs på ett modernt system. 

IT-accessavgiften har varit oförändrad sedan 2019 trots den allmänna kostnadsökningen samt investeringar i IT- och informationssäkerhet, och efter beslut av chefen för IT-avdelningen i samråd med universitetsdirektören höjs avgiften med 23% fr. o. m. den 1 januari 2022. 


I tjänsten IT-access ingår:

 • Universitetskonto och säker inloggning
 • Internetanslutning inklusive trådlöst nät (ett fast datoruttag per anställd)
 • IT-support via Helpdesk och beredskap
 • E-post (ebox)
 • Central lagring och säkerhetskopiering (”hemkatalog”)
 • Molnbaserad lagring i tjänsten Box
 • Microsoft campusavtal (MS Office och operativsystem Windows)
 • Antivirus samt aktiv nätövervakning
 • Inventeringstjänsten
 • Avvecklingstjänsten
 • IT- och informationssäkerhetsfunktion

Ytterligare information om tjänsten IT-access, beräkningskriterier m.m. finns på Medarbetarwebben: http://su.se/itaccess

Har du frågor om IT-access eller prisjusteringarna, var vänlig kontakta Silvia Görcz, IT-avdelningen.