Universitetet  inför Inspera som plattform för digital examination. Under höstterminen 2021 kommer pilotinstitutioner testa systemet  så att ett brett införande för hela lärosätet kan ske successivt med start efter årsskiftet. Fokus kommer initialt att ligga på hemtentamen och därefter salstentamen när de tekniska förutsättningarna för det är på plats. Tentamenstjänsten Exia kommer att fasas ut under ett par års tid. 
 
Inspera är en väletablerad plattform som har en hög utvecklingstakt och har många av de komponenter för digital examination som efterfrågas av administratörer, lärare och studenter.  Verktygets styrka ligger framförallt i förstärkt rättssäkerhet, förenkling av logistik, anpassningsbara bedömningsprocesser, anonymiserade examinationer, fler frågetyper och funktioner för ökad tillgänglighet. En annan stor fördel är att det finns färdiga integrationskopplingar mot Ladok och Urkund. Inspera kan användas för både salstentamen och hemexamination.
 
Inspera används redan på en mängd högre lärosäten, bland annat; Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Malmö universitet, Luleås tekniska universitet, Försvarshögskolan, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Sophiahemmet högskola med flera.
 
För att minska tröskeln till att använda Inspera för digital examination kommer verktyget erbjudas institutionera utan extra kostnad. Under införandet kommer utbildningsmaterial att tas fram i samarbete med pilotinstitutionerna för att vi ska  nyttja alla de möjligheter som verktyget ger för ökad kvalitet i digitala examinationer.
 
Projektgrupp och styrgrupp har bred representation från universitetets alla delar som påverkas; delportfölj lärandestöd, studentrepresentant, CeUL, Fastighetsavdelningen, Studentavdelningen, IT-avdelningen, Stockholms universitetsbibliotek och H-området. Vi väntar på representant för N-området.
 
Inbjudan för att delta som pilotinstitution har gått ut och intresseanmälningarna har börjat trilla in. Sista datum för att anmäla intresse att vara pilotinstitution är den 24 september. Piloterna kommer att starta den 4 oktober.
 
Projektet förväntas pågå t.o.m. januari 2022.
 

Vid frågor kontakta projektledare Markus Forslund på IT-avdelningen


Tips för mer info om Inspera:

https://sunet.se/services/samarbete/digital-tentamen-inspera
https://www.inspera.com/webinars