Högskolelagen och högskoleförordningen reglerar studenters möjlighet att påverka sin utbildning. I linje med det har rektor tagit beslut om regler för Stockholms universitet rörande kursvärderingar och kursrapporter, vilket även är en av fyra nya kvalitetssäkrande aktiviteter inom ramen för universitetets kvalitetssystem för utbildning.
Rektor har även tagit beslut om att en ny tjänst ska tas fram som utgår från lagar och regler och som ger en mer effektiv administration av kursvärderingsprocessen.
Arbetet med universitetsgemensamma regler har främst skett i AUTO-gruppen, vilken är en arbetsgrupp under Rebus. Medlemmar i AUTO-gruppen har även deltagit i styrgruppen för IT-projektet med att ta fram den digitala tjänsten.

"Vi har arbetat med den nya automatiserade kursvärderingstjänsten under ganska lång tid, och det är glädjande att tjänsten nu är redo att börja användas. Kursvärderingar är ett viktigt sätt för studenter att kunna påverka sin utbildning och tanken med tjänsten är att automatisera mycket av administrationen kring kursvärderingar så att fokus kan läggas på utveckling av utbildningen," säger Joakim Edsjö, ordförande för AUTO-gruppen.

Kursvärderingstjänsten stödjer de flesta stegen i kursvärderingsprocessen och därmed även rektors regler. Tjänsten är kostnadsfri och frivillig att använda, men kan endast användas för de kurser som har Athena som lärplattform.

Hur fungerar det?

När en kursvärdering skapas så genereras ett frågeformulär med ett antal universitetsgemensamma frågor som är på en övergripande nivå. Dessa frågor har beslutats av rektor och de ska inleda i alla kursvärderingar. Frågorna är av kvantitativ och kvalitativ karaktär. 
Förutom de sju universitetsgemensamma frågorna kan institutionen lägga till kursspecifika frågor. Institutionen har även möjlighet att lägga till kompletterande frågor av institutionskaraktär i frågemallen.

Informationsmöten om Kursvärderingstjänsten

IT-avdelningen bjuder in till ett antal informationsmöten om Kursvärderingstjänsten där de viktigaste delarna i tjänsten kommer gås igenom. Mötena sker via Zoom och information om datum och tider har gått ut till alla prefekter och studierektorer.