Fr.o.m. 23 december 2021 gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19:

 • När det gäller universitet och högskolor så bör undervisning i största möjliga mån bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder. Undervisning på delvis distans kan användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, till exempel vid större föreläsningar, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Studerande som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna. Även utbildningar som har specifika behov av undervisning, exempelvis praktiska moment, bör ske på plats i undervisningslokalerna. Detsamma gäller tentamina och examinationer vilka bör göras på plats i lokalerna, med lämpliga smittskyddsåtgärder till exempel vid in- och utpassering i lokalerna.
 • Rekommendationen som gäller att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som ett hinder för elever och studerande att ta sig till och från utbildningen.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer och utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapet och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.

Vid Stockholms universitet implementeras de nya besluten och rekommendationerna med utgångspunkt i följande bedömningar.

Utbildning

 • Undervisning och examination kan till stor del fortsätta att ges på campus, men med inslag och delar på distans där det är motiverat för att minska trängseln i lokalerna. Institutionerna/motsvarande ska som tidigare besluta vilka undervisningsmoment och examinationer som ska genomföras på campus med lämpliga smittskyddsåtgärder och vilka som ska genomföras på distans. Det pedagogiska värdet av fysisk undervisning ska vara vägledande för vad som ges på campus respektive distans. Det bör också eftersträvas att samtliga utbildningar som normalt är campusförlagda har delar av undervisningen på campus så att inte dessa studentgrupper helt saknar campusundervisning.
 • Planerade salstentamina bör i så hög utsträckning som möjligt genomföras fysiskt av rättssäkerhetsskäl. Åtgärder har vidtagits av tentamensservice för att kunna genomföra salstentamina så att det går att hålla avstånd.
 • Disputationer och licentiatseminarier ska genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt.
 • Vägledande för planering av undervisning och examination är att trängsel ska undvikas och större samlingar av undervisningsgrupper i andra sammanhang än vid salstentamina bör undvikas.
 • Studenterna ska tydligt informeras om i vilka former undervisning och examination kommer att ske.

Övrig verksamhet

 • Vid evenemang eller samlingar med fler än 20 personer men maximalt 500 ska deltagarna vara sittande, max åtta personer i varje sällskap och med avstånd mellan sällskapen. Möjligheten av kontroll av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd tillämpas i nuläget inte vid Stockholms universitet.
 • Anställda ska arbeta hemifrån så länge verksamheten kan bedrivas normalt och möten ska i första hand genomföras digitalt. Eftersom undervisning i huvudsak ska ske på campus behöver lärare delvis arbeta på plats. Det är ansvarig chef som beslutar om vilket arbete som behöver bedrivas på plats. Om hemarbete inte är möjligt ska åtgärder vidtas så att medarbetare kan hålla avstånd och det bör underlättas för medarbetare att undvika kollektivtrafik i rusningstid.