NEO Research Station
Foto: Giorgos Maneas

Navarino Environmental Observatory (NEO), är ett nav för forskning och utbildning vid Medelhavet, där företag, samhälle och politiska beslutsfattare samarbetar för att skapa en mer hållbar framtid, mot bakgrund av det förändrade klimatet. NEO bildades 2009 i ett samarbete mellan Stockholms universitet, Academy of Athens och TEMES SA, ett grekiskt företag inom hållbar turism. 

 

Bird Watching
Foto: Dimitris Bousbouras

Fågelskådning i Gialova-lagunen. Giorgos Maneas är anställd vid Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet. Han är intendent på NEO sedan 2012 och deltidsdoktorand sedan 2016. 
– Min forskning är inriktad på gemensam utveckling och hantering av ekosystembaserade tjänster i Gialova-lagunens våtmarker och omgivande avrinningsområden, med fokus på bevarande av biodiversitet och förvaltning av vattenresurser, mot bakgrund av det förändrade klimatet, säger han. 
I Gialova-projektet samarbetar forskare med grekiska institutioner, teknikexperter, fiskare och andra för att studera och utforma lösningar för exempelvis hållbart fiske, bevarande av naturen och ekoturism.
 

Landscape
Foto: Paul Strehlenert

Gialova-lagunen med dess våtmarker är ett Natura 2000-skyddat område. Fältstationen NEO är markerad till ytterst till vänster i bilden. Våtmarkerna har potential att erbjuda ett antal ekosystemtjänster till samhället, men har tagit skada av mänsklig aktivitet och klimatförändringen. 

 

Excursion
Foto: Giorgos Maneas

Professor Sara Cousins håller föreläsning inför studenter i Taygetos-bergen under en fältexkursion, som ingår i undervisningen i naturgeografi vid Stockholms universitet. Under ett normalår bor mer än 200 personer på NEO, för utbildning, kampanjer och arbetsmöten. Under pandemin har dock de flesta besök från andra länder skjutits upp. Förväntningarna är nu att pandemin ska klinga av i framtiden och vissa av de tidigare inbokade besöken har bokats om inför våren.  

Maintenance
Photo: Trifonas Douvris

För att förstå naturlig och mänsklig påverkan på Gialova-lagunens våtmarker har NEO skapat och installerat ett nätverk av sensorer för att göra fysiska, kemiska och meteorologiska mätningar ute i våtmarkerna, samt omgivande avrinningsområden. Här arbetar Giorgos Maneas och Christos Pantazis, assistent vid NEO, ute i våtmarkerna. 

 

Atmospheric station
Foto: Christos Pantazis

NEO har även en station för atmosfäriska observationer i Methoni, cirka 20 kilometer söder om fältstationen. Den används bland annat för att studera aerosolhalter, samt för fysiska, kemiska och optiska observationer. Målet är att belysa faktorer som påverkar nivåer och variationer, liksom att särskilja påverkan från faktorer som verkar på avstånd gentemot lokala källor, med fokus på förbränning av biomassa.
 

Air Sampler
Foto: Giorgos Maneas

Utrustning för mätning av aeorosol-partiklar i luften, för bland annat analys av kemisk sammansättning. 
 

Bird watching
Foto: Giorgos Maneas

Gialovas våtmarker är också lämpade för observationer av fåglar och här finns också utrustning såsom kikare och kameror. 

 

NEO meeting
Foto: Christos Pantazis

NEO arbetar för att överbrygga gapen mellan forskning, samhälle och beslutsfattare genom att utgöra en plattform för diskussion och samarbete kring samtidens komplexa utmaningar, samt att gå från forskning till handling. Inom EU-projektet COASTAL, Collaborative Land-Sea Integration platform, arbetar NEO med lokala lantbrukare, fiskare, turistföretag, institutioner och politiska beslutsfattare för att tillsammans skapa evidens-baserade handlingsplaner för att öka synergier mellan kust och landsbygd. 

 

Cafe event
Foto: Giorgos Maneas

Café-NEO är ett evenemang som äger rum i större städer på Peloponnesos, såsom Kalamata, Patra och Tripoli, där forskare träffar och pratar med lokalbefolkningen i en informell och vänlig atmosfär, ofta ett café eller en bar. Här diskuterar forskaren Evangelos Gerasopoulos, från National Observatory of Athens, utvecklingen inom sakernas internet och smarta städer i Kalamata.