I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen en permanent ökning av universitets och högskolors anslag till forskning och utbildning på forskarnivå med 720 miljoner kronor från och med 2021. I budgetpropositionen för 2022 som regeringen presenterade den 20 september föreslås fortsatt samma fördelning av anslaget. Fördelningen görs enligt det som beskrivs i forskningspropositionen som presenterades hösten 2020.
Ytterligare en permanent ökning föreslås av universitet och högskolors anslag till forskning och utbildning på forskarnivå med 150 miljoner kronor från och med 2022. 130 miljoner kronor av denna ökning ska fördelas till Mälardalens universitet. Resterande 20 miljoner kronor föreslås fördelas till Malmö universitet. Regeringen föreslår vidare en nivåhöjning av Rymdstyrelsens forskningsanslag med 100 miljoner kronor per år från och med 2022.

Fler utbildade lärare med KPU

För att motverka lärarbristen satsar regeringen på en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande grundlärare och ämneslärare. Inklusive studiemedel uppgår satsningen till 42 miljoner kronor 2022, 89 miljoner kronor 2023 och 106 miljoner kronor 2024–2027. Regeringen fortsätter också satsningen för att lärosätena i högre grad ska kunna validera tidigare utbildnings- och yrkeserfarenheter för att göra det möjligt för fler att bli behöriga att läsa en KPU. Regeringen föreslår att 13,5 miljoner kronor avsätts årligen 2022–2025 för en förlängning av satsningen på validering inom KPU.

Satsning på studenthälsa

Enligt regeringen behövs insatser för att förebygga psykisk ohälsa och för att ge goda förutsättningar för studenterna att klara sina studier. Regeringen inledde en satsning på studenthälsan i budgetpropositionen 2021 på 25 miljoner kronor årligen som fördelas till universitet och högskolor och för att ytterligare stärka studenthälsovården föreslås att 5 miljoner kronor tillförs årligen för en gemensam plattform för studenthälsan.

Stärkt stöd till SU för studenter med funktionshinder

Stockholms universitet har de senaste åren fått runt 35 miljoner kronor per år för fördelning till olika lärosäten för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder. Det kan exempelvis vara teckenspråkstolkning, anteckningsstöd eller extra lärarstöd. I senaste budgetunderlaget till departementet skrev Stockholms universitet att kostnaderna för det pedagogiska stödet har ökat kraftigt de senaste åren, huvudsakligen beroende på att antalet studenter som erhåller stöd ökat med cirka 65 procent på fem år. Regeringen går nu på denna linje och föreslår en förstärkning på ytterligare 7 miljoner kronor av stödet till studenter med funktionshinder för 2022. För 2023 beräknas 7 miljoner kronor tillföras och från 2024 10 miljoner kronor årligen.
Stockholms universitet föreslås alltså få ett ökat stöd till studenter med funktionshinder, som nästa år totalt kommer att uppgå till 44 miljoner kronor. Större delen av detta anslag fördelas dock vidare från Stockholms universitet till andra lärosäten så det innebär i slutändan ingen större budgetförstärkning för Stockholms universitet.

Små ändringar i takbeloppet för universitetet

En sammanställning från Rektors kansli över hur budgetpropositionen påverkar Stockholms universitet visar att det föreslagna takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 1 970 miljoner kronor. För 2021 var beloppet 1 967 miljoner kronor, vilket nominellt innebär en liten ökning men reellt en minskning. Minskningen är dock mindre än vad som aviserades i budgetpropositionen för 2021 eftersom satsningen på livslångt lärande föreslås fortsätta fram till och med 2024.

Vad gäller forskning och utbildning på forskarnivå går det inte att se någon reell ökning av basanslaget till Stockholms universitet för 2022 jämfört med 2021, den lilla ökning som sker består av pris- och löneomräkning.