Att arbeta på laboratorier vid Stockholms universitet ska vara säkert både för dig och för miljön. Riskkällor behöver hanteras korrekt för att minimera risken av en negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Till exempel kemiska och biologiska produkter, strålkällor och andra fysiska riskkällor. Stockholms universitet har centrala regler och rutiner som följer myndighetskraven och är ett stöd för dig i din forskning eller dina studier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoriesäkerhetspolicy

Stockholms universitet har en säkerhetspolicy för laboratorier. Den innehåller riktlinjer för vårt arbetsmiljö- och miljöarbete i laboratoriet.

Läs mer om: Stockholms universitets laboratoriesäkerhetspolicy

Regler för laboratoriesäkerhet

Information om bland annat ansvar och organisation för laboratoriesäkerhet hittar du i regler för laboratoriesäkerhet.

Läs mer om: Regler för laboratoriesäkerhet

Brandfarlig och explosiv vara

Vi utgår från lagen om brandfarliga och explosiva varor som grund för våra regler om brandfarliga och explosiva produkter. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har också användbara föreskrifter. Följande är några termer som används och vad de innebär:

  • Brandfarliga gaser är gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av +20 °C och ett lufttryck av 101,3 kPa.
  • Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger +100 °C.
  • Brandreaktiva varor är energetiska eller oxiderande ämnen som klassats av MSB som brandreaktiva. 
  • Explosiva varor är explosiva ämnen, blandningar och explosiva föremål.
  • Föreståndare är den person som ansvarar för säkerheten när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor på en verksamhet. Denna utses av tillståndshavaren.
  • Tillstånd och tillsyn är det sätt som kommunen kan kontrollera hur brandfarliga eller explosiva varor hanteras. Till exempel vem som hanterar dem, var och i vilka mängder.

Stockholms universitet har ett centralt tillstånd för att få använda brandfarliga varor. Sektionen för säkerhet samordnar och söker tillstånd för hantering av brandfarliga varor och deltar vid kommunens tillsyn av verksamheten. Sektionen för säkerhet erbjuder även en egen utbildning för föreståndare av brandfarliga varor. Mer information/anmälan till utbildningen: Föreståndare brandfarlig vara

För mer information om brandfarlig och explosiv vara kontakta brandsäkerhetssamordnare Thomas Markdalen, thomas.markdalen@su.se

Brandfarlig vara

Brandfarliga varor kan vara både gaser, vätskor och fasta ämnen. Brandfarliga vätskor är de med flampunkt lägre än 100°C, till exempel bensin, aceton och etanol. Stockholms universitetet har ett centralt tillstånd för att få använda brandfarliga varor. Det är Fastighetsavdelningen som samordnar tillstånd och utbildning. Har du frågor eller önskar information om brandfarlig vara? Kontakta laboratoriesäkerhetssamordnare Mikael Corell, mikael.corell@su.se

Strålsäkerhet

Rektor har delegerat beslut i ärenden rörande universitetets säkerhet till universitetsdirektören, såsom beslut rörande laboratoriesäkerhet innefattande strålsäkerhet. Strålsäkerhetsarbetet är därefter fördelat till fastighetsdirektör och vidare ned till säkerhetschef. Säkerhetschefen utser strålsäkerhetssamordnare och föreslår organisationens strålskyddsexpert. Strålskyddsexperten utses sedan av universitetsdirektören, efter godkännande från Strålsäkerhetsmyndigheten. Den centrala strålsäkerhetsfunktionen består av strålsäkerhetssamordnaren, strålskyddsexperten och säkerhetschefen. Deras jobb är dels av att skapa förutsättningar för verksamheten att följa bindande krav men också att samordna det operativa strålsäkerhetsarbetet. Den centrala strålsäkerhetsfunktionen är ett direkt stöd till verksamheten.

Universitetet jobbar systematiskt med strålsäkerhetsfrågorna. Vi strävar kontinuerligt efter att minimera risker och skapa medvetenhet och engagemang kring strålsäkerhetsfrågor. Hanteringen av stålsäkerhetsarbetet regleras i universitetets handläggningsordning för ledningssystem för strålsäkerhet. Läs mer om: Handläggningsordning för ledningssystem för strålsäkerhet

För avrop av stöd från stråksäkerhetsexpert eller övriga frågor om strålsäkerhet kontakta Mikael Corell, laboratoriesäkerhetssamordnare (och strålsäkerhetssamordnare): mikael.corell@su.se