Kom ihåg att visselblåsning inte gäller för rapportering av alla ärenden, i vissa fall finns andra rapporteringsvägar för ditt ärende (läs längre ned på sidan).

Visselblåsa
Rapportera via:

SU:s Visselblåsarfunktion

Rapportera via telefonsvar:

077-140 16 36

 

Vid följande situationer gäller inte visselblåsarlagen:

  • när du som rapporterar gör det i egenskap av student eller medborgare i samhället

  • om det du rapporterar om inte är av allmänintresse eller inte utgör ett brott mot angivna lagar

  • om det du rapporterar bara rör dina egna arbets- eller anställningsförhållanden och det inte rör sig om korrupta handlingar
  • om du avsiktligt och medvetet rapporterar falsk information eller gör dig skyldig till brott genom rapporteringen
  • om det du rapporterar om gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen eller information som rör nationens säkerhet
  • om du rapporterar anonymt

Andra rapporteringsvägar

Rapportering av olyckor, tillbud och säkerhetsavvikelser, brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser ska rapporteras via universitetets inrapporteringssystem SAMIR:

Synpunkter/anmälningar gällande egna arbetsmiljön ska hanteras enligt:

Rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller annan information som rör Sveriges säkerhet görs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Information som omfattas av så kallad kvalificerad tystnadsplikt. Det kan vara till exempel uppgifter som gäller Sveriges förhållande till främmande makt där rikets säkerhet är i fara (15 kap. 6 § OSL), eller viss sekretess inom myndigheternas personaladministration (39 kap. 6 § OSL).

Vem administrerar visselblåsarsystemet

SU:s visselblåsarfunktion är ett säkert system som tillhandahålls av den till Stockholms universitet oberoende parten KPMG AB (”KPMG”). Visselblåsarfunktionen är helt fristående från Stockholms universitets intranät och externa webbplats och kan ta emot rapporter dygnet runt.

Den rapporterande personen kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med sina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status. För att säkerställa den rapporterande personens anonymitet sparar KPMG inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Länkar till ytterligare information: