Vid Stockholms universitet arbetar vi aktivt och förebyggande med alla typer av kränkande handlingar. Specifika regler rörande trakasserier och sexuella trakasserier finns i diskrimineringslagen (SFS 2008:567), medan regelverket kring kränkande särbehandling återfinns inom arbetsmiljölagstiftningen, mer specifikt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

>> Information om Stockholms universitets rutiner för hur trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska hanteras.
 

Några tips till dig som chef

  • Arbeta för en god arbetsmiljö med tydliga rutiner för att förhindra och förebygga att trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling uppstår.
  • Diskutera uppförandekoder, tänk på ordval, bemötande och uppträdande – vi är varandras arbetsmiljö.
  • Skaffa information om hur man agerar om någon upplever sig utsatt. Säkerställ att alla medarbetare känner till Stockholms universitets rutiner och vet vart man kan vända sig för råd och stöd.
  • Reagera direkt på oacceptabelt beteende eller kränkande uttalanden.