Stockholms universitet har antagit riktlinjer avseende prefektuppdraget 2012-06-28, dnr SU 621-2054-12.

Med prefekt avses i tillämpliga delar även föreståndare samt ställföreträdande prefekt och ställföreträdande föreståndare.
 

Utnämningsförfarandet

Fakultetskansliet sköter hela beredningsprocessen och ska beakta MBL-förfarandet. Eventuell förhandling eller information enligt MBL ska genomföras av Personalavdelningen.

Dekanus ska påbörja handläggningen i så god tid att rektor i normalfallet kan utse prefekt och ställföreträdande prefekt senast tre månader före tillträdet.

Den som föreslås till prefekt och ställföreträdande prefekt bör vara professor och normalt redan vara verksam vid institutionen.

Dekanus identifierar lämplig kandidat/er och genomför rekryteringssamtal. Institutionsstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig över dekanus förslag innan det överlämnas till rektor för beslut.
 

Prefektuppdraget

Ett prefektuppdrag påbörjas vanligtvis den 1 augusti.

Prefektens närmaste chef är dekanus.

Dekanus beslutar om prefektuppdragets omfattning. Vid denna bedömning ska en sammanvägning göras av arbetsfördelningen på institutionen samt övriga faktorer som påverkar uppdragets omfattning.

Fakulteten alternativt Sektionen ansvarar för att en nytillträdd prefekt ges en introduktion till uppdraget.

En prefekt ska i normalfallet delta i den särskilt anpassade chefsutbildning som Personalavdelningen ansvarar för.
 

Prefekttillägget

Prefekttilläggets storlek avgörs av institutionens personalkostnader föregående år. Fr.o.m. 2011-08-01 gäller rektorsbeslut (dnr SU 609-1783-11) för uppdragstillägg för prefekter med följande brytpunkter:

Tillägg kr/månad Personalkostnader tkr/år
  9 000 kr Mindre än 20 000 tkr
12 000 kr 20 000–39 999 tkr
15 000 kr 40 000–74 999 tkr
18 000 kr 75 000 tkr eller mer


Om personalkostnaderna under pågående uppdrag överstiger av rektor fastställda brytpunkter höjs uppdragstillägget först fr.o.m. den 1 augusti året efter. Om personalkostnaderna däremot minskar så att det skulle kunna medföra en minskning av prefekttillägget sker denna minskning först vid byte av innehavare av prefektuppdraget eller vid omförordnande.

Rektor kan i särskilda fall besluta om avsteg från denna schablon.

Prefekttillägget utgår så länge uppdraget fullgörs. Om prefektperioden har omfattat en sammanhängande period om minst 6 år vid utgången av förordnandetiden utgår tillägg under 12 månader med motsvarande 100 % av prefekttillägget.
 

Övergångsregler

Övergångsregeler för avgående prefekter som vid avgångstillfället fyllt 60 år:
Den som den 1 augusti 2012 innehade ett förordnande som tillsammans med tidigare prefektförordnande, sammanhängande, omfattar minst 9 år vid uppdragets avslut får ett fast lönetillägg som per månad motsvarar beloppet för det senast aktuella prefekttillägget.