Vår strävan efter att rekrytera och anställa kompetenta medarbetare tar sitt avstamp i en tydlig rekryteringsprocess. Som ett stöd till våra handläggare i rekryteringsprocessen använder vi rekryteringssystemet ReachMee. Du som rekryterar kan också använda dig av externa konsulter eller hyra in personal via externa aktörer.

Läs mer om de olika delarna genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

Rekryteringsprocessen

Interiör bild med studenter från universitetet
Foto: Eva Dalin

En strukturerad rekryteringsprocess har utgångspunkt i en välformulerad kravprofil. Under rekryteringen är det sedan viktigt att använda referens- och intervjumallar. Du kan ladda ner mallarna som ska användas längst ner på sidan.

 

 

 1. Beslut om rekrytering
  Beslutet ska fattas av prefekt, avdelningschef eller enligt gällande delegationsordning.

 2. Utgå från kravprofil
  Grunden i rekryteringsprocessen. Kravprofilen är ett underlag för annonsen, verktyg när man gör urvalet av ansökningarna, stöd för att ta fram relevanta frågor till intervjun och bedömningsunderlag efter intervjun.

 3. Annons
  Annonsen ska utgå från annonsmallar som används för att alla Stockholms universitets annonser ska vara enhetliga. Alla annonser ska skrivas på svenska. Du behöver ett referensnummer till den lediga anställningen – kontakta registrator, registrator@su.se. Är du ReachMee-handläggare, kan du enkelt beställa referensnumret via länken registrera ett rekryteringsärende i W3D3 på RM-startsidan. För läraranställningar kan du kontakta respektive fakultetskansli. Du skriver annonsen med hjälp av annonsmallen i ReachMee.

 4. Annonsgodkännande
  När grundannonsen samt eventuell version på engelska och en kortversion till Platsbanken är färdig, klicka på ”Skicka till granskning”. Annonsen skickas då till Personalavdelningen som kvalitetsgranskar och undersöker om befattningen kan tillsättas med intern omplacering. Om så inte är fallet, godkänns annonsen inom tre arbetsdagar. Undantagsfallet är större gemensamma doktorandutlysningar – då godkänns annonsen inom fem arbetsdagar.

 5. Utlysning av ledig anställning
  Den lediga anställningen ska alltid publiceras på webben, då hamnar den också automatiskt på universitets digitala officiella anslagstavla. Den rekommenderade ansökningstiden är tre veckor.

 6. Anmälan till Arbetsförmedlingen
  Den lediga anställningen ska också anmälas till Arbetsförmedlingen. Du gör det genom att kryssa i publiceringskanal ”Platsbanken” i ReachMee.
  För att anställa en medborgare utanför EU krävs det att annonsen har legat 10 dagar på Arbetsförmedlingens webbplats för att få ansökan om arbetstillstånd godkänd. För mer information, se stöd vid rekrytering av internationella medarbetare.

 7. Annonsera externt
  För att attrahera sökande och nå rätt målgrupp kan det även krävas annonsering på externa medier; digitala eller tryckta.

 8. Design av tryckta annonser
  Vid behov av tryckt platsannons, se kommunikation och leverantörer. Du kan själv utforma din annons i universitets produktionsverktyg. Kostnaden för annonsering betalas av respektive institution/enhet.

 9. Ansökningshandlingar
  Alla som söker anställning via rekryteringssystemet får en bekräftelse automatiskt. Brevmallar för kommunikation med sökande finns i systemet. Om det har inkommit ansökningshandlingar per post eller e-post till registrator skickas dessa till rekryterande institution/motsvarande.

 10. Urvalsprocess
  Gör urval bland sökande, kalla till intervjuer, ta referenser och eventuellt andra urvalsmetoder. Utgå från kravprofilen för att skapa en intervju- och referensmall. Se rekryteringsmallar.

 11. Fatta beslut
  Kom överens om anställningsdatum och lön samt eventuell provanställning för den nya medarbetaren. Var tydlig med att beslutet gäller under förutsättning att det vunnit laga kraft tre veckor efter att det anslagits på den officiella anslagstavlan.

 12. Anställningsbeslut/anställningsavtal
  Fyll i blanketten Anställningsbeslut (finns på Blanketter för personalfrågor samt i rekryteringssystemet). Anteckningsfältet ska innehålla en kort beskrivning av de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Där ska även stå: "Beslutet gäller under förutsättning av lagakraftvinnande." Skriv en kortfattad motivering till beslutet (mall finns bland rekryteringsmallar).

 13. Informera om anställningsbeslut
  Information om anställningsbeslut sker via ReachMee till den digitala officiella anslagstavlan (Södra huset – hus A, plan 4). I informationen framgår vem som anställts och hur man kan överklaga beslutet.

 14. Information till nyanställd

  Skicka det undertecknade anställningsbeslutet i original till den nyanställde och bifoga: ”Välkomstbrevet till nyanställd”, ”Du och din arbetsplats” och ”Föreskrift för anställda och personal som arbetar på uppdrag av Stockholms universitet avseende användning av information och informationshanterande resurser” (finns nedan som bifogade filer) till nyanställd. Bekräftelsen på den senare får sökande skriva under och lämna sin första anställningsdag. Skicka även anställningsbeslutet per e-post till: saco@saco.su.se, st@st.su.se, seko@seko.su.se. När anställningen avser mer än ett år eller provanställning, ska personalorganisationerna ha fem arbetsdagar på sig att ge synpunkter på anställningsbeslutet.

 15. Information till övriga sökande
  Meddela övriga sökande om att anställningen är tillsatt av annan sökande. Mall för tackbrev finns i rekryteringssystemet. Personer som intervjuats meddelas muntligt.

 16. Överklagan
  Anställningen kan överklagas under en tre veckors period från att information om anställningsbeslutet publiceras på den officiella anslagstavlan. Ett eventuellt överklagande av beslut rörande anställning vid en institution handläggs enligt respektive fakultets delegationsordning. För anställning inom förvaltningen sker handläggning vid Personalavdelningen.

 17. Beslutet vunnit laga kraft
  När överklagandetiden har gått ut och beslutet inte överklagats, har beslutet vunnit laga kraft. Om ett beslut överklagas, vinner beslutet laga kraft först sedan Överklagandenämnden för högskolan avgjort ärendet.

 18. Diarieföring
  Diarieföring av allmänna handlingar sker per automatik när du använder ReachMee vid rekrytering. Kontrollera att du har laddat upp alla allmänna handlingar för rekrytering enligt manualen. Behöver ytterligare dokument diarieföras, stäm av med registrator hur de ska hanteras. Det går även att begära ut ett ärendekort från registrator för att säkerställa att alla dokument är diarieförda.
  I systemet definieras följande handlingar som allmänna handlingar:
  – annons – grundannons
  – ansökningar
  – eventuella kompletteringar
  – utlåtande från sakkunnig
  – motivering till beslut
  (– anslag om anställning)
  – information om anställningsbeslut
  – anställningsbeslut
  – eventuellt avbruten rekrytering
  – eventuellt återtagen ansökan.

 

Annonsmallar med kravprofil

Personalavdelningen har tagit fram annonsmallar med kravprofiler till fem av de vanligaste administrativa befattningar vid Stockholms universitet:

 • personalhandläggare, ekonomihandläggare, ekonom, studieadministratör och studievägledare.

Alla mallar finns som Word-filer på: Annonsmallar.

 

Behörighet i ReachMee

Interiör från Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Anställda vid Stockholms universitet har automatiskt en grundbehörighet i systemet ReachMee för att kunna delta i urvalsprocessen vid en rekrytering. För att behörighet ska aktiveras krävs inloggning i systemet första gången. Därefter kan du bjudas in för att delta i en urvalsprocess eller för att få utökad behörighet. Alla som handlägger ett rekryteringsärende, inklusive externa rekryteringskonsulter, behöver utökad behörighet. Läs mer på: ReachMee – rekryteringssystem.

 

Hyra in personal via externa aktörer

Interiörbild från Studenthuset med människor
Foto: Eva Dalin

Vill du rekrytera eller hyra in personal via extern aktörer så använder du dig av Trygghetsstiftelsen rekryteringsservice och bemanningstjänster.

Rekrytering via Trygghetsstiftelsen

Servicen är kostnadsfri och ska inom två dagar ge besked om det finns några aktuella kandidater i Trygghetsstiftelsens databas som stämmer överens med de krav och önskemål som ställs på anställningen. 

Trygghetsstiftelsens verksamhet baseras på Trygghetsavtalet för statsanställda. Trygghetsstiftelsen ger vid omställningsarbete bland annat stöd för att de övertaliga ska hitta nytt arbete. 

Vill du komma i kontakt med Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice, gör du det via deras webbplats: www.tsn.se/rekryteringsservice.

Bemanningstjänster

Inom området bemanningstjänster finns ett statligt ramavtal tecknat. Ramavtalet kan användas för att tillsätta tillfälliga befattningar, upp till 500 timmar, och även längre behov av inhyrd personal. Vid inhyrning av arbetskraft finns normalt en förhandlningsskyldighet enligt 11 § MBL, kontakta Personalavdelningen för bistånd i detta. Du kan läsa mer om ramavtalet/bemanningstjänster.

Du kan använda bemanningstjänsterna inom två olika yrkesområden: IT-tjänster och Kontorstjänster. 

I yrkesområdet IT-tjänster ingår följande befattningar:

 • IT-tekniker
 • Helpdesk

I yrkesområdet Kontorstjänster ingår följande befattningar:

 • administratör
 • assistent
 • ekonomiassistent
 • handläggare
 • löneadministratör
 • handläggare
 • personaladministratör
 • receptionist/telefonist
 • redovisningsekonom
 • registratör
 • vaktmästare
   

Stöd av externa konsulter vid rekrytering

Närbild på en kvinna på Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Här hittar du information om Stockholms universitets upphandlade rekryteringstjänster. Upphandlingen gäller inom tjänstekategorierna ledande befattningar samt tekniskt och administrativ personal. 

Kontaktperson på Personalavdelningen vid Stockholms universitet är Anna Ohlsén, anna.ohlsen@su.se

Extern rekrytering av ledande befattningar och tekniskt administrativ personal

Från och med den 16 januari 2023 har vi en ny leverantör vid rekrytering till ledande befattning samt teknisk och administrativ personal: Adecco. 

Adecco påbörjar uppdrag inom fem arbetsdagar från avrop.

Omrekryteringsgaranti gäller sex månader från den dag anställningen började vid anställning av teknisk och administrativ personal.

Omrekryteringsgaranti gäller 12 månader från den dag anställningen började vid anställning av ledande befattning.

Vid behov av tjänster från Adecco, kontakta dem på: avroprekrytering@adecco.se.
Informationsblad – Adecco (230116) (161 Kb)

 

Rekryteringsmallar

Mallar för att säkerställa en struktuererad rekryteringsprocess:

Checklista – intervju/referenstagning (107 Kb)  (pdf)

Mall för kravprofil (386 Kb)  (.doc)

Bedömningsmatris (159 Kb) (.docx)

Mall för intervju (399 Kb)  (.doc)

Intervjutips: pers.handl, ek.handl, ekonom, studieadm o stud.v.ledare (111 Kb) (pdf)

Mall för referenstagning (368 Kb)  (.doc)

Mall för motivering till beslut (352 Kb)  (.doc)

Mall: avbryta rekrytering (351 Kb)  (.doc)