Anställningsformer

Anställningsformer vid Stockholms universitet

Huvudregeln är att anställningar gäller utan tidsbegränsning, så kallade tillsvidareanställningar. I undantagsfall kan dock anställningsavtal gälla för begränsad tid. En sådan anställning brukar benämnas tidsbegränsad anställning. För att anställningar ska kunna begränsas i tid behövs en tidsbegränsningsgrund med stöd av lag, förordning eller kollektivavtal.
 

Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning

Anställningsskyddet är starkare vid en tillsvidareanställning än vid en tidsbegränsad anställning. Vid tillsvidareanställning gäller bland annat krav på sakliga skäl för uppsägning och rätt till uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör däremot i normalfallet när anställningstiden löpt ut.

Även rättigheter enligt Avtal om omställning skiljer sig åt mellan de arbetstagare som varit tillsvidareanställda och de som varit tidsbegränsat anställda. Exempelvis måste en tidsbegränsat anställd ha längre anställningstid hos arbetsgivaren för att ta del av de förmåner som återfinns i avtalet.

Stockholms universitets personalbehov ska så långt möjligt tillgodoses med tillsvidareanställda medarbetare. Universitetets policy är att alla lediga anställningar ska tillsättas i öppen konkurrens, vilket gagnar kvaliteten i såväl undervisning och forskning som administration. Genom framförhållning och långsiktig bemanningsplanering kan institutionerna och avdelningarna förebygga en situation med anställda som under lång tid har olika tidsbegränsade anställningar. Behov av tidsbegränsade anställningar kommer dock alltid att finnas.

En anställning vid Stockholms universitet kan tidsbegränsas med stöd av:

  • 5 eller 6 §§ lagen om anställningsskydd (LAS), till exempel särskild visstidsanställning, vikariat och provanställning

  • annan författning än LAS, t.ex. 4 eller 5 kap. högskoleförordningen

  • centralt kollektivavtal om avvikelse från LAS (2 § 3 st.), t.ex. Postdoktoravtalet samt avtal om anställning som adjungerad lärare.

Grunden för tillämpning av tidsbegränsad anställning ska framgå av den skriftliga information som arbetsgivaren enligt 6 c § LAS ska överlämna till arbetstagaren. Detta sker genom att uppgiften förs in i anställningsbeslutet, eller i förekommande fall anställningsbekräftelsen.

Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att en anställning har tidsbegränsats. Det är därför viktigt att anställningsbesluten/anställningsbekräftelserna är noggrant och korrekt ifyllda. Finns otydligheter kan det innebära att anställningen gäller tills vidare.

Läs mer om vad som gäller för tidsbegränsade anställningar för teknisk/administrativ personal och tidsbegränsningsgrunder för lärare via länkarna nedan. 

Tidsbegränsningsgrunder för teknisk/administrativ personal och forskare

Följande tidsbegränsningsgrunder kan användas vid anställning av teknisk/administrativ personal samt för forskare. 

Tidsbegränsningsgrunder för lärare

Följande tidsbegränsningsgrunder kan användas vid anställning av lärare.

URA – utlandstjänstgöring

En utlandstjänstgöring kan antingen ses som en utrikes tjänsteresa eller som en utlandsstationering med ett särskilt utlandskontrakt (URA). Det är uppdragets karaktär, verksamhetens krav och den anställdes individuella situation som avgör.

Tidsbegränsade anställningar

Sammanställning av tidsbegränsade anställningar.