Nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

Särskilda krav för permanent uppehållstillstånd

Nya särskilda krav för permanent uppehållstillstånd innebär att man måste

  • uppfylla kraven för fortsatt uppehållstillstånd
  • ha bott en viss tid med uppehållstillstånd i Sverige – doktorander och forskare fyra år under de senaste sju åren (ingen förändring)
  • kunna försörja sig själv genom inkomster från anställning eller eget företag (gäller den som har fyllt 18 år) – nytt
  • leva ett skötsamt liv (gäller den som har fyllt 15 år).

Det finns inga övergångsregler. Alla beslut som fattas den 20 juli eller senare baseras på de nya reglerna, oavsett när ansökan skickades in.

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap kan komma i framtiden.

Krav på försörjning

Lagen säger att förmågan att försörja sig själv måste vara av en viss varaktighet. Migrationsverket bedömer att man uppfyller kravet på varaktighet, om man har en tillsvidareanställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag som ansökan prövas. I praktiken kan längre tid i anställning behövas på grund av att Migrationsverkets handläggningstider måste beaktas.  

En sökande får räkna inkomster från ett eller flera deltidsarbeten och föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att hen har en pågående anställning och att föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 18 månader.

Inkomster från bl.a. en familjemedlem, förmögenhet eller avkastning från kapital, arbetslöshetsförsäkring (A-kassa), olika former av bidrag eller stipendium räknas inte.

Inkomsten måste täcka boendekostnader och det så kallade normalbeloppet (5 016 kr/mån för en ensamstående vuxen, högre vid medföljande).

Om kraven för permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt

De som inte uppfyller de särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd kan ändå få fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd, om de kraven är uppfyllda. Uppehållstillstånd för doktorandstudier kan dock inte förlängas efter disputation.

Om nytt arbete saknas direkt efter disputation eller avslutat forskningsprojekt, kan ett alternativ vara att ansöka om uppehållstillstånd för att stanna kvar i Sverige i 12 månader efter slutförda studier eller slutförd forskning för att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet här (Jobbsökartillstånd). Sådant tillstånd kan inte förlängas.

Det kan också vara möjligt att ansöka om ställ­ning som varak­tigt bosatt, om man har bott i Sverige i fem år utan avbrott. I det fall man har haft uppehållstillstånd i Sverige för studier på grund eller avancerad nivå, för besök eller jobbsökartillstånd, får dock den tiden inte räknas.

Familj

Varje sökande måste själv uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Det är inte längre möjligt att få permanent uppehållstillstånd automatiskt därför att en familjemedlem får det. Se mer information för arbets­ta­gare, egen före­ta­gare eller dokto­rand med medsö­kande familj.

Mer information – Migrationsverket

>> Förändrad utlän­ningslag 2021
>> Perma­nent uppe­hålls­till­stånd för dokto­rander
>> Särskilda krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd