Nedan finns information och guider som kan användas vid internationell rekrytering. Beroende på om medarbetaren är EU-medborgare eller vilket land medarbetaren kommer ifrån så gäller olika regler. 

Tillstånd för EU-medborgare

EU/EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige. EU/EES-medborgare är medborgare från ett land som är med i EU eller Norge, Island eller Lichenstein. Övriga varaktigt bosatta i annat EU land samt medborgare i Schweiz och kan börja studera eller arbeta direkt, men behöver ansöka om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader.

Medborgare från land utanför EU

När vi anställer en ny medarbetare som är icke EU-medborgare, behöver den nya medarbetaren ansöka om antingen ett arbets- eller uppehållstillstånd, alternativt visum för vistelse upp till tre månader. Nedan finner du mer information om vilket tillstånd som gäller.

Guide till rätt tillstånd

  Doktorand Forskare* Övriga befattningar
Vistelse upp till 3 månader Ev. visum Ev. visum

Ev. visum
Ev. arbetstillstånd

Vistelse längre än 3 månader Uppehållstillstånd för studier Uppehållstillstånd för forskare Arbetstillstånd

*Forskare, postdoktor, etc. Omfattningen av forskning i anställningen överstiger 50 %.

Om visum behövs eller ej beror på från vilket land medarbetaren kommer. På Regeringskansliets webbplats hittar du en lista på från vilka länder man behöver ansöka om visum.

Mer information om Migrationsverkets handläggningstider.

Uppehållstillstånd för forskare

Forskare är undantagna från kravet på arbetstillstånd enligt ett särskilt EG-direktiv och beviljas i stället uppehållstillstånd för forskningstiden. När det gäller uppehållstillstånd för forskare, krävs det ett mottagningsavtal som är undertecknat av både forskare och institutionen. 

Observera att det är ett nytt mottagningsavtal sedan 2020-01-01 och det är viktigt at använda den blanketten då det annars leder till fördröjda handläggningstider hos Migrationsverket. Ladda ner blanketten från Migrationsverket.

Det är ett nytt fält för ”Lön och övriga anställningsvillkor” där försäkringar ska fylls i likt exemplet nedan.

Exempel på hur blankett från Migrationsverket ska fyllas i. Foto: Migrationsverket

Ansökan om arbetstillstånd hos Migrationsverket

Stockholms universitets certifiering hos Migrationsverket gäller för ansökan om arbetstillstånd. Det innebär att Stockholms universitet åtar sig att enbart lämna in ansökningar som är kompletta (inklusive fackligt yttrande) och Migrationsverket åtar sig snabbare handläggning.

Certifieringen för arbetstillstånd förutsätter att det finns ett ombud på Stockholms universitet som representerar sökanden under hela processen. Vi som arbetsgivare ska då bifoga en fullmakt där arbetstagaren/sökanden ger en person hos oss rätt att initiera ärendet hos Migrationsverket; länk till fullmakt

Migrationsverket har en webbansökan och ansökan om arbetstillstånd ska göras av respektive avdelning/institution. Vår certifiering är knuten till vårt organisationsnummer och innebär att vi åtar oss att enbart lämna in kompletta ansökningar. 

Webbansökan innebär att arbetsgivaren/institutionen påbörjar ansökningsprocessen genom att skapa ett konto/ärende och fylla i information om anställningen samt bifoga de bilagor som krävs. För att skapa ett konto krävs en e-legitimation eller bank-id. Efter att arbetsgivarens del av ansökan är klar, kan man välja att arbetstagaren slutför ansökan. Han/hon får då e-post från Migrationsverket med instruktioner.

Webbtjänsten gör det lättare att lämna in en komplett ansökan; den anpassar sig och frågar efter uppgifter utifrån den information som lämnas.

Det finns mer instruktioner på Migrationsverkets webbplats

Personalavdelningen, hr@pa.su.se, är ett centralt stöd samt universitetets kontakt till Migrationsverket.

Uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander från länder utanför EU kan ansöka om tillstånd i fyra år för att studera/arbeta som doktorand.

En doktorandstuderande kan få ett uppehållstillstånd som gäller för fyra år i taget förutsatt att alla villkor, till exempel försörjningen, är uppfyllda. En doktorandstuderande som ansöker om förlängning har möjlighet att ansöka om och få ett tvåårigt uppehållstillstånd för studier.

Migrationsverkets gör en individuell prövning i varje enskilt ärende. Det är viktigt att sökande gör en viljeförklaring om att ansökan avser fyra år (eller längre) och att man använder sig av Migrationsverkets checklista vid utfärdande av studieintyg för en första ansökan om tillstånd för doktorandstudier. Intyget är ett komplement till det formella antagningsbeslutet och bör bifogas tillsammans med ansökan om uppehållstillstånd. Du hittar checklistan på Migrationsverkets webbplats. Använd checklistan för att få en snabbare handläggning av ärendet. 
>> Migrationsverkets blanketter och checklistor

Exempelintyget bör bl.a. innehålla uppgift om att doktorander kommer att anställas och inledningsvis uppbära en lön på 27 500 kr per månad. Anställningen är garanterad under hela studietiden under förutsättning att studierna framskrider som förväntat.

Doktorander som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för doktorandstudier i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, och har anställning eller eget företag i Sverige, kan får permanent uppehållstillstånd.

Handläggningsrutiner för uppehållstillstånd

Summering av handläggningsrutiner för de olika typerna av uppehållstillstånd.

  Uppehållstillstånd
för studier
Uppehållstillstånd
för forskare
Arbetstillstånd
Arbets-
givaren
Institutionen bör informera doktoranden om att ansöka om uppehållstillstånd i god tid innan planerad avresa. Institutionen tillhandahåller arbetstagaren relevanta dokument.
Uppehållstillstånd ska vara beviljat innan doktoranden börjar arbeta.
Institutionen bör informera forskaren om att ansöka om uppehållstillstånd i god tid innan planerad avresa. Institutionen tillhandahåller mottagningsavtal.
Uppehållstillstånd ska vara beviljat innan forskaren börjar arbeta.
Stockholms universitet är en certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket och institutionen initierar ansökan och får en snabbare handläggning.
Arbetstillstånd ska vara beviljat innan arbetstagaren börjar arbeta.
Arbets-
tagaren
Doktoranden ska själv ansöka om uppehållstillstånd för studier. Ansökan görs enklast elektroniskt via Migrationsverkets hemsida, och i samband med detta betalas ansökningsavgiften som för närvarande är 1 000 kronor. Forskaren ska själv ansöka om uppehållstillstånd för forskare. Ansökan görs enklast elektroniskt via Migrationsverkets hemsida och i samband med detta betalas ansökningsavgiften som är 1 500 kronor. Viktigt att fullmakt överlämnas till arbetsgivaren då ärendet ska initieras av institutionen. Länk till fullmakt från Migrationsverket.
Efter att Institutionen gjort en del av ansökan kan den lämnas över (elektroniskt) till arbetstagaren så att denne genomför betalning (för närvarande
2 000 kronor) och skickar in den till Migrationsverket.
Länk till
ansökan
How to apply for a residence permit for studies in higher education – Migrationsverket Residence permits for researchers – Migrationsverket När du ska anställa någon från ett land utanför EU – Migrationsverket (initiering av ett nytt ärende sker i steg 2)
Checklista
hos
Migrations-

verket
Så ansöker du om uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning – Migrationsverket Anställa en forskare – Migrationsverket Krav för arbetstillstånd – Migrationsverket
Förlängnings-
ansökan –
alternativt
ansökan om
permanent
uppehållstill-
stånd (PUT)
Doktorand, som har haft uppehålls-tillstånd för studier, kan efter 4 år ansöka om PUT. Ansökan måste göras innan uppehållstillstånd för studier gått ut och man får arbeta innan svar från MV är klart (dvs. innan uppehållstillståndet faktiskt är beviljat).
Permanent uppehållstillstånd för doktorander.
Kan innehas max
4 år. När man sedan ansöker om förlängning, kan PUT beviljas via förlängnings-ansökan.
Kan innehas max 4 år. När man sedan ansöker om förlängning, kan PUT beviljas via förlängnings-ansökan.

 

Förändringar i utlänningslagen

Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bland annat att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.
>> Förändringar i utlänningslagen 2021