Samtal inför lönerevision

Chefer rekommenderas att erbjuda medarbetare samtal inför en lönerevision. Samtalet är ett utvärderande samtal mellan chef och medarbetare och ska ske med utgångspunkt i universitetets lönekriterier. I samtalet ska medarbetaren ges möjlighet att ge sin bild av sina arbetsinsatser kopplade till lönekriterierna. Chefen ska skapa förståelse för sambanden mellan: uppsatta mål, medarbetarens arbetsresultat och lön, så att medarbetaren får kunskap om vad medarbetarens löneutveckling grundar sig på.

Samtalets syfte är att:

  • medarbetare ska få veta på vilka grunder lönen sätts
  • medarbetare ges återkoppling på utförda arbetsinsatser
  • bidra till förståelse för sambandet mellan mål, arbetsinsats och lön.

Som stöd för själva samtalet finns mallar för bedömning av resultat och skicklighet:

Meddela ny lön

Efter avslutad lönerevision ska chefen på lämpligt sätt meddela medarbetare deras nya individuella lön. En väl genomförd dialog medför att den nya individuella lönen inte kommer som en överraskning för medarbetaren.

This information in English >>