Personalchefsbeslut 2012-04-12

Det är Stockholms universitets policy (dnr SU 672-2884-11) att utvecklingssamtal årligen ska genomföras med alla anställda.

Utvecklingssamtalet är ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska vara en årlig strukturerad arbetsrelaterad dialog mellan närmaste chef och medarbetare. Samtalet är såväl bakåtblickande som framåtsyftande och ett strategiskt instrument för verksamhetsutveckling på kort och lång sikt.

Väl genomförda utvecklingssamtal bidrar till och utgör en förutsättning för framgångsrika lönesamtal.

Som hjälp och stöd i att genomföra utvecklingssamtal hänvisas till relaterade länkar samt pdf-filer nedan.

Mallar som pdf-filer: