Avsluta anställningen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. HR-guiden
  7. Avsluta anställningen

Anställningens upphörande

Här får du information om hur du som chef går tillväga om det är din medarbetare som vill avsluta sin anställning eller om det är vi som arbetsgivare som av olika anledningar måste avsluta anställningen.

Om ett tidsbegränsat anställningsavtal har slutits, men det saknar rättslig grund för tidsbegränsning, kan det på talan av den anställde, eller facklig organisation som den anställde tillhör, förklaras ogiltigt i den delen och därmed förklaras gälla tills vidare.

En tillsvidareanställning kan sägas upp, men enbart på grund av sådant som betraktas som saklig skäl enligt LAS, det vill säga vid arbetsbrist eller av personliga skäl. En tidsbegränsad anställning upphör däremot automatiskt vid anställningstidens utgång.

Du är välkommen att kontakta din rådgivare på Personalavdelningen.

Egen uppsägning

Tidsbegränsad anställning